Autor: Christian Gaier | Vedúci investičnej divízie | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 4 min. čítania

V posledných rokoch sme zaznamenali  veľmi dobré výsledky akciových a dynamických zmiešaných fondov. Úrokové sadzby boli nízke, volatilita, ktorá reprezentuje priemerné denné zmeny cien podielov, bola relatívne nízka. Zlom prišiel po náhlom poklese cien na akciovom trhu, ktorý nastal počas „koronašoku“ a globálnom „lockdowne“. Ako reakcia na pandémiu sa globálna ekonomika takmer úplne zatvorila po prvýkrát v histórii. Napriek tomu, že mnohé ekonomiky stáli pred recesiou, na finančných trhoch sa situácia rýchlo zmenila. Investori profitovali z pozitívnej nálady a zvyšujúcich sa cien aktív, ktoré v priebehu pol roka úplne zmazali predchádzajúci pokles.

Silný dopad „koronašoku“ na finančný trh

Keď sa po prvý krát objavila správa o novom koronavíruse, nikto o ňom nič nevedel. Nemali sme predstavu ako sa zachovať ani ako nás vírus ovplyvní. Snažili sme sa chrániť tým, že sme zostali doma.

Finančné inštitúcie reagovali podobne, keďže nevedeli ako vyhodnotiť nové informácie. Prvotnou reakciou na trhoch bola „ochrana“ investovaných prostriedkov, tým že rýchlo predali rizikové aktíva (akcie, dlhopisy s nízkym ratingom, aktíva ktoré majú tendenciu kolísať), alebo sa voči nim zaistili.

Po tom, čo získali lepšiu predstavu o situácii a súdiac podľa opatrení, ktoré zaviedli centrálne banky a vlády, aby podporili ekonomiku, dostali viac sebavedomia a dokázali situáciu zhodnotiť oveľa lepšie. Investori začali meniť svoju pozíciu nakúpením rizikových cenných papierov, čo začalo obnovu ich cien, ktoré viedli k mimoriadne dobrej výkonnosti.

...a aký je rozdiel oproti dnešku?

Aktuálna situácia na trhu je poháňaná nasledujúcimi faktormi:

Koncoročný efekt – technický faktor
Klienti vkladajú peniaze do fondov, ktoré investujú do rôznych cenných papierov, ideálne v „dlhodobom horizonte“ - teda viac ako 5 rokov. Prichádza obdobie, ktoré správcovské spoločnosti využívajú na preverenie a prispôsobenie investičných stratégií vo fondoch. To vedie celosvetovo k prerozdeleniu cenných papierov, čo ovplyvňuje finančné trhy. Pri spravovaní fondov sme obozretní, no nezneisťuje nás krátkodobý výkyv na trhoch vyvolaný týmito zmenami.

Nové „neistoty“, ktoré posudzujeme
Svet sa neustále mení a geopolitika sa čím viac dostáva do popredia. Neistoty týkajúce sa Ruska a Ukrajiny, vrátane potencionálnych sankcií, ako aj nestálych vzťahov medzi Amerikou a Čínou neistotu zvyšujú. COVID19 stráca na trhoch svoju dôležitosť, ale tak či tak, variant Omikron a najmä potenciálne lockdowny trochu znižujú sebavedomie investorov. Čo môže potencionálne ovplyvniť dodávateľské reťazce a znižuje aktuálny výhľad na hospodársky rast. Centrálne banky sa nachádzajú vo fáze, kedy pomaly pripravujú trhy na zvyšovanie úrokových sadzieb, čo by malo dostať dlhopisové investície (najmä tie, ktoré mali negatívne výnosy) opäť do hry a hľadáčika investorov.

Ste špekulant alebo investor?

Špekulant by sa mohol spýtať: „Čo sa stane zajtra, o 5 dní, o 2 týždne,...?“ Čo znamená, že premýšľa len krátkodobo, no nie  v dlhodobom horizonte, ktorý by mohol mať potenciál.

Investor si zodpovedá otázky: „Prečo som investoval na dobu dlhšiu ako 5 rokov?“ Videl potenciál, ktorému stále verí.

Trhy majú a vždy mali fázy, kedy hľadali smer, čo privádzalo investorov k pochybnostiam.

Historicky sa ukázalo, že investovanie je beh na dlhé trate, odmeňujúci investorov, ktorí neznervózneli a nepozerali sa na svoju investíciu z krátkodobého hľadiska.

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.