Autor: Johann Griener | Retail Sales | Erste Asset Management | 4 min. čítania

Veverička je celý rok zaneprázdnená zbieraním zásob. V zime – teda v kritickom období – z toho profituje. To je presne to, čo môžu investori dosiahnuť akciami – ale na to potrebujú tie správne akcie. V tomto článku vám vysvetlíme, prečo by dividendové akcie mali mať svoje miesto vo Vašom portfóliu.

Niektoré spoločnosti dosahujú zisk, niektoré nie

Spoločnosti z rôznych krajín a odvetví môžeme rozdeliť z pohľadu zisku na 3 skupiny:

  • Spoločnosti, ktoré ešte nedosahujú zisk
  • Spoločnosti, ktoré dosahujú zisky a reinvestujú ich v spoločnosti, aby mohli rozvíjať svoje podnikanie (rastové akcie)
  • Spoločnosti, ktoré dosahujú zisky a vyplácajú ich (aspoň čiastočne) akcionárom ako dividendy

V rôznych trhových podmienkach investori uprednostňujú rôzne druhy akcií. Keď sú úrokové sadzby nízke a ekonomika prosperuje, pozornosť sa sústreďuje väčšinou na rastové akcie (tie, ktoré už dosahujú zisky alebo tie, ktorých zisky sa v budúcnosti očakávajú), pretože práve tu možno očakávať najvyššie zhodnotenie.

Keď sa však trhové podmienky zhoršia, napríklad v dôsledku nižšieho ekonomického rastu, rastúcej inflácie alebo rastúcich úrokových sadzieb a ceny klesnú alebo sa rozkolíšu, zaujímavejšími sa stanú dividendové akcie. A presne v takejto trhovej fáze sa nachádzame už pár mesiacov.

Graf z amerického akciového trhu  ukazuje odlišný vývoj rastových akcií (Growth) oproti dividendovým akciám (Value) od roku 2000.

 

Porovnanie vývoja dividendových a rastových akcií

Zdroj: Refinitiv Datastream, údaje k 12.10.2022; Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Na dlhodobom grafe je jasne vidieť, že počas obdobia 12 rokov - od roku 2010 rastové akcie dosahovali výrazne lepšiu výkonnosť ako dividendové akcie. Viac ich však zasiahol aj pokles na akciových trhoch v posledných mesiacoch. Spodná časť grafu zobrazuje základné úrokové sadzby v USA, ktoré sa niekoľko rokov  pohybovali okolo nuly a v poslednom čase veľmi rýchlo rástli. Americká centrálna banka (Fed) naznačila, že treba očakávať ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

Trhové prostredie sa v posledných mesiacoch výrazne zmenilo a mnohí investori v takýchto časoch hľadajú istotu v známych spoločnostiach so silným základom. Jednou z možných reakcií na to je investovanie do spoločností s vysokými dividendami. Nejde len o možné zisky z akcií, ale predovšetkým o bežné príjmy. 

Dividendové akcie ponúkajú dodatočný príjem

V dôsledku výrazného nárastu cien rastových akcií v posledných rokoch dividendové akcie jednoducho neboli medzi investormi „in“. Ich výkonnosť bola primerane nižšia, ale – a to je v súčasnosti dôležitý faktor – aj ocenenia sú výrazne nižšie. Dividendové akcie dosahujú v pomere k ich trhovej kapitalizácii vysoké zisky. To znamená, že pomer ceny a zisku (P/E) je výrazne nižší ako pri rastových akciách.

Ak spoločnosti dosahujú vysoké zisky, môžu následne vyplácať atraktívne dividendy. Tento pravidelný príjem pomáha v ťažkých časoch.

Správny výber dividendových akcií

Existuje veľa spoločností, ktoré vyplácajú dividendy. Do ktorých z nich by ste však mali investovať? Niektoré spoločnosti v súčasnosti vyplácajú vysoké dividendy, ale je dobré položiť si otázku, ako sú financované.

  • Udržateľné dividendy: má spoločnosť obchodný model, ktorý možno použiť na nepretržité vytváranie zisku? Pretože len vtedy môže byť dividenda vyplácaná pravidelne. Časť zisku treba odložiť aj na zlé časy alebo použiť na rozšírenie podnikania. Preto je dôležité vedieť aj to, aká časť zisku (v dlhšom časovom horizonte) môže byť dlhodobo vyplácaná ako dividenda.

Atraktívna a udržateľne vyplácaná dividenda je preto základným kritériom pre investíciu do spoločnosti, no z pohľadu investora treba vždy brať do úvahy aj druhý faktor:

  • Široké rozloženie investície: každé odvetvie môže zasiahnuť recesia a každá spoločnosť sa môže ocitnúť v problémoch. Investori, ktorí chcú staviť na dividendy, by to preto mali vždy brať do úvahy a svoj kapitál rozložiť medzi viacero spoločností z rôznych odvetví a krajín.

Má si investor vybrať jednotlivé akcie alebo investovať do dividendového akciového fondu?

Ak má investor dostatočné odborné znalosti a dostatočne vysoký kapitál, môže si cenné papiere vybrať a diverzifikovať sám.

Jednoduchšou možnosťou je investovať do dividendového akciového fondu. Akciové tituly vyberajú portfólio manažéri na základne dôkladnej analýzy  a podľa potreby ich ďalej spravujú. Investori prostredníctvom investície do fondu automaticky získajú širokú diverzifikáciu. Výber cenných papierov a výšku dividendy však nemôžu ovplyvniť.

Dividendové akciové fondy – ako to funguje

Investori, ktorí majú záujem o dividendový akciový fond, majú dve možnosti:

  • Fondy, ktoré výnos vyplácajú investorom
  • Fondy, ktoré za výnos nakúpia v rámci fondu ďalšie aktíva – výnos reinvestujú.

(pozn. : všetky akciové fondy v distribúcii AM SLSP sú k dispozícii s reinvestovaním výnosu)

Výška investície je veľmi flexibilná. Môžete napríklad začať s jednorazovou investíciou a ďalšie nákupy uskutočniť neskôr. S pravidelným investičným sporením môžete investovať už od 20 EUR mesačne a dlhodobo tak investovať do vybraného fondu.

Z našej ponuky spomenieme fond AM SLSP ESG fond dividendových akcií. Okrem zamerania na spoločnosti s vysokými dividendovými výnosmi  je ďalším kritériom aj spoločenská zodpovednoť spoločností v portfóliu: všetky tituly vo fonde musia spĺňať aj kritériá udržateľnosti.

Viac sa o fonde a možnostiach investovania dozviete na našich webových stránkach alebo v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne.

Záver

Podobne ako veverička, ktorá si robí zásoby na zimu, aj investori môžu prijať preventívne opatrenia.

Akciové fondy s bežným výnosom z dividend sú zaujímavou možnosťou. S možnosťou vyššieho zisku však je spojené aj vyššie investičné riziko. Široká diverzifikácia, ktorú možno dosiahnuť prostredníctvom fondov, je preto obzvlášť dôležitá. Okrem toho treba vždy brať do  pomer akciovej investície v portfóliu podľa vlastnej tolerancie rizika.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/the-squirrel-principle-get-through-winter-on-dividend-shares/

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.