Autor: Johann Griener | Retail Sales | Erste Asset Management | 5 min. čítania

„Zmena je jedinou konštantou v živote“, povedal pred stovkami rokov grécky filozof Herakleitos z Efezu (535 – 475 pred Kristom). Modernejšia verzia citátu môže znieť: „Nič nie je také stále ako zmena“. A to platí aj pre akciový trh. Po zvýšení ceny nasleduje korekcia trhu.

Takéto korekcie sú často vnímané ako „zlé“, pretože znižujú doteraz dosiahnuté zisky alebo dokonca vedú k stratám. Neposkytujú však takéto poklesy cien aj príležitosti?

V tomto článku budeme hovoriť o príležitostiach a rizikách investícií do dividendových akcií, ktoré  vznikajú pri veľkých poklesoch cien, a predstavíme stratégiu vstupu na tento typ trhu.

Akciový trh kolíše neustále

Aby boli výkyvy na globálnom akciovom trhu zrozumiteľnejšie, je dôležité pozrieť sa na dlhší časový horizont.

 

30 rokov na svetom akciovom trhu

Dlhodobý graf veľmi jasne ilustruje dva aspekty:

 • Veľké poklesy sa vyskytujú pravidelne
 • Z dlhodobého hľadiska sa ceny vždy dostali späť

Samozrejme, z historických údajov o cenách nie je možné priamo odvodiť výkonnosť v budúcnosti. Ale pre tých, ktorí veria v budúcnosť daných spoločností a akciového trhu predstavujú poklesy príležitosť na nákup kvalitných akcií.

Čo sú to kvalitné spoločnosti?

Počas kríz investori často uprednostňujú spoločnosti s osvedčeným obchodným modelom, ktoré dokážu generovať zisky aj v ťažkých časoch. Takéto spoločnosti môžu vyplácať atraktívne dividendy aj v zložitých trhových fázach.

Vždy však treba mať na pamäti, že každá spoločnosť sa môže počas krízy dostať do ťažkostí. Preto má význam investíciu rozložiť – diverzifikovať - napr. do rôznych sektorov a krajín. A to sa dá jednoducho zabezpečiť investíciou do dividendových akciových fondov.

Kedy je správny čas investovať?

Do akcií sa odporúča investovať len vtedy, ak predpokladáme, že plánovaná investícia dokáže prežiť ťažké časy. Kríza zvyčajne vedie k poklesu cien akcií. Čo by teda mohlo byť lepšou príležitosťou , ako využiť výrazné korekcie na akciových trhoch? Nákup za najnižšiu možnú ceny pri korekcii by bol len otázkou šťastia, pretože nikto nevie, či ceny budú ešte klesať, alebo rásť. Zároveň mnoho investorov  stratí odvahu nakupovať na klesajúcom trhu.

Ak sa nechcete spoliehať iba na šťastnú náhodu, potrebujete vopred definovanú vstupnú stratégiu. Tá by mala zodpovedať nasledujúce otázky:

 • Akú investíciu (cieľ) si vybrať?
 • Koľko investovať?
 • Ako hlboko by mali ceny klesnúť, aby ste zainvestovali?
 • Akým spôsobom investovať (jednorazová investícia alebo pravidelné investovanie)?

Možná vstupná stratégia

Ako už bolo spomenuté, trvanie a rozsah trhových korekcií nemožno predvídať. V literatúre sa pokles cien akcií o 20 % a viac označuje ako medvedí trh. Za predpokladu, že každý medvedí trh v určitom okamihu skončí, možná stratégia by bola nasledujúca:

 • Rozdeliť celkovú sumu investície na dvanásť častí
 • Investovať raz mesačne počas nasledujúcich dvanástich mesiacov
 • Nakúpiť na začiatku medvedieho trhu, keď ceny klesnú o 20 % oproti maximu

Hoci takáto stratégia postupných nákupov nepovedie k načasovaniu minimálnej ceny (čo by teoreticky bolo možné pri jednorazovej investícii), aspoň časť kapitálu sa investuje za nižšie ceny.

Prečo si vybrať dividendové akciové fondy?

Trvanie a rozsah korekcie trhu poznáme až pri spätnom pohľade. Ak by trvala dlhšie, ako sa očakávalo, pravidelné investovanie by aspoň poskytlo motiváciu vydržať v ťažkých časoch.

Dividendový akciový fond ponúka riešenie z viacerých hľadísk:

 • Vybrané spoločnosti so stabilným obchodným modelom
 • Pravidelný príjem vo forme dividend znamená pravidelný príjem fondu
 • Široká diverzifikácia

Za zváženie preto stojí AM SLSP ESG fond dividendových akcií. Viac informácií o fonde a spôsoboch investovania nájdete v dokumentoch fondu, alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Slovenskej sporiteľne.

Záver

Pre investorov so stanovenou investičnou stratégiou môžu byť dobrou príležitosťou aj klesajúce ceny na trhu. Dividendové akciové fondy so širokou diverzifikáciou môžu byť zaujímavé aj vo fázach dlhšej korekcie na trhu. Treba si však uvedomiť, že každý typ investície so sebou prináša riziká. Investori by si preto mali byť vedomí rizík a mať primeraný dlhodobý investičný horizont.

Poznámky o riziku pre AM SLSP fond dividendových akcií:

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nie je orientovaný na žiadny index. Aktíva sa vyberajú na základe vlastného uváženia a miera rozsahu vlastných rozhodnutí správcovskej spoločnosti nie je obmedzená.

Ďalšie informácie o udržateľnom zameraní ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND, do ktorého investuje AM SLSP ESG fond dividendových akcií, ako aj o zverejneniach v súlade s nariadením o zverejňovaní (nariadenie (EÚ) 2019/2088) a nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852), nájdete v predajnom prospekte fondu, v prílohe „Zásady udržateľnosti“. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu AM SLSP fond dividendových akcií by sa mali zvážiť všetky charakteristiky alebo ciele fondu, ako je opísané v Dokumentoch fondu.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/dividend-strategy-falling-prices-may-still-come-with-opportunities/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.