Autor: Tibor Baniar | Compliance Officer | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 3 min. čítania

Po tom, ako Rusko začalo nevyprovokovaný vojenský útok voči Ukrajine, EÚ reagovala prijatím balíka reštriktívnych opatrení. Sankcie majú za cieľ ochromiť schopnosť Kremľa financovať vojnu a zasiahnuť ruské politické elity zodpovedné za inváziu.  K dnešnému dňu (2. 3. 2022) sa vzťahujú na 654 osôb a 52 subjektov.1

Sankcie sú zamerané na zasiahnutie ruských štátnych spoločností a politických elít, na  bežné obyvateľstvo sa nevzťahujú. S eskaláciou vojenského konfliktu možno očakávať zavedenie ešte prísnejších sankčných opatrení.  V súčasnosti sú sankcie zamerané na viacero odvetví s vplyvom najmä na: 

  • politikov, oligarchov a štátne subjekty,
  • finančný sektor,
  • energetický sektor,
  • sektor dopravy,
  • tovar a technológie dvojakého použitia (civilného a vojenského),
  • vyspelé technológie a
  • vízové opatrenia. 

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na sankcie vo finančnom sektore.

Sankcie vo finančnom sektore

Sankcie obmedzia prístup Ruska na kapitálové trhy EÚ a zvýšia náklady na získanie cudzích finančných zdrojov pre dotknuté subjekty. Podľa nových sankcií sú zakázané všetky formy poskytovania pôžičiek a nákupu cenných papierov vydaných ruskými bankami a vládou (vrátane centrálnej banky). Zaviedlo sa úplné zmrazenie aktív a zákaz obchodovania pre kľúčové ruské banky. Doteraz sa tieto obmedzenia týkali subjektov vlastnených alebo kontrolovaných štátom ako Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnešekonombank, Rosselkhozbank. V dôsledku týchto opatrení 70 % ruského bankového systému (v aktívach), vláda a kľúčové štátne spoločnosti už nebudú môcť refinancovať na kapitálových trhoch EÚ.

V predchádzajúcich dňoch sa intenzívne diskutovalo o vylúčení niektorých ruských bánk z medzinárodného platobného systému SWIFT. Zatiaľ by malo byť vylúčených 7 subjektov: Bank Rossija, Bank Otkrytie, Novikombank, Promsviazbank, Sovkombank a VEB. SWIFT je systém na komunikáciu medzi bankami, ktorý posiela správy o peniazoch, ale nie peniaze samotné. Do systému je zapojených 11 000 bánk a 200 krajín, ktoré si denne vymenia milióny správ. Čo znemená pre Rusko, že nebude mať prístup k SWIFT?  Vylúčenie zo systému SWIFT neznamená pre sankcionované subjekty koniec medzinárodného obchodu a transakcií. Medzinárodné operácie budú časovo náročnejšie a nákladnejšie, nie však nemožné. Nejedná sa o prvý príklad podobného postupu, v roku 2012 iránske banky boli zo vylúčené zo SWIFT ako reakcia na iránsky jadrový program. Pre Rusko by tento zákaz mohol znamenať výraznú stratu objemu zahraničného obchodu.

Vplyv sankcií na podielnikov 

Sankcie nebudú mať priamy vplyv na nami spravované fondy.  V našich fondoch nemáme žiadne priame zastúpenie aktív Ruska alebo Ukrajiny. Podiel v týchto krajinách sme znížili, už keď bola zrejmá prvotná eskalácia. Vo fondoch sa nezameriavame na ruský trh a preto sankcie nie sú obmedzujúcim faktorom pri správe fondu. 

Nemáme zisk z vojny

Ako povedal Issac Asimov: „Násilie je posledným útočiskom neschopných!”. Preto násilie ani zbrojenie nepodporujeme. V súvislosti s našimi investičnými rozhodnutiami berieme do úvahy okrem ekonomických aspektov aj vplyv na spoločnosť. Naše produkty nezarábajú na hrôzach vojny a investície sú v súlade s najvyššími etickými normami. Z našich fondov sme vylúčili zbrojárske spoločnosti ako aj známe značky, ktorých dcérske spoločnosti pôsobia v zbrojárskom priemysle. Pre fondy sme stanovili minimálne normy týkajúce sa kontroverzných a zakázaných zbraní.2

Vylúčili sme spoločnosti vyrábajúce zbrane alebo obchodujúce so zbraňami, ale  aj spoločnosti vyrábajúce kazetovú muníciu (Kazetová munícia je výbušná zbraň, ktorá uvoľňuje alebo vyhadzuje menšie nálože. Zbraň pozostáva z veľkého množstva malých výbušnín, ktoré dokážu pokryť veľkú oblasť. Vzhľadom na rozsiahly plošný účinok predstavuje munícia riziko pre civilné obyvateľstvo počas útokov ako aj po nich).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1402

2 https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/eam/EAM_Code_of_Conduct_AM_SLSP.pdf

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.