Autor: Erste AM Communications | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Péter Varga, senior portfóliomanažér, si myslí, že zvyšovanie úrokových sadzieb ohlásené centrálnymi bankami bude mať viacero neželaných vedľajších efektov. V tomto rozhovore vysvetľuje dôvody svojho skepticizmu.

Čo je príčinou vysokej inflácie, ktorú v súčasnosti pozorujeme?

K inflácii dochádza vždy, keď je dopyt väčší ako ponuka. Vzhľadom na nedostatky vo výrobe spôsobené Covidom takmer všetky spoločnosti pracujú na hranici svojej kapacity, no napriek tomu nedokážu uspokojiť dopyt v dôsledku nedostatku strojov, komodít alebo dielov. Najmä posledné dva spomínané faktory v súčasnosti spôsobujú problémy mnohým spoločnostiam. Príčiny majú pôvod tak v pandémii, ako aj vo vojne proti Ukrajine.

Podľa Federálnej rezervnej banky v San Franciscu viac ako 50 % inflácie v USA možno pripísať nejednoznačným faktorom a tým, ktoré súvisia so zásobovaním.

"Spotrebitelia to pociťujú dvakrát: po prvé, na úveroch a tiež na rastúcich cenách tovaru a služieb."

Péter Varga, Senior Professional Fund Manager Erste AM, Foto: Stephan Huger

Čo môžu urobiť centrálne banky?

Ani boj proti pandémii, ani ukončenie vojny nie sú v konečnom dôsledku v kompetencii centrálnych bánk. Následkom toho budeme naďalej podliehať vysokým cenám energií, ktoré sú hlavným motorom inflácie. Centrálne banky nemôžu tlačením peňazí vytiahnuť viac obilia alebo hnojiva zo zázračného klobúka. Jedinou pákou, ktorú majú, je korigovať dopyt smerom nadol. Z tohto dôvodu sa snažia ovplyvniť obstarávacie náklady prostredníctvom menovej politiky..

Ako to môže fungovať?

Centrálne banky sa to pokúšajú dosiahnuť zvýšením úrokových sadzieb na úveroch, čím vyvolajú tendenciu spotrebiteľov viac sporiť. To zmenšuje dopyt a znižuje nárast cien.

Aký vplyv má tento scenár na spotrebiteľov?

Spotrebitelia to pociťujú dvakrát: po prvé, splátky úverov rastú nahor (ak majú úver s variabilnými sadzbami). A po druhé, cítia to na rastúcich cenách tovaru a služieb. Výsledkom je výrazná strata kúpnej sily a problém s peňažným tokom.

Čo to konkrétne znamená?

Ak sa zvyšovaním miezd nepodarí tieto efekty značne zmierniť, čoraz viac dlžníkov bude mať problém splácať svoje záväzky včas. Utrpí aj spotreba (pri poklese hodnoty našich miezd upravenej o infláciu). Spoločnosti čelia podobnej situácii - budú mať problémy, ak nebudú môcť zvýšiť svoje ceny a budú musieť počítať s poklesom dopytu.

Stručne povedané, aký scenár do budúcnosti očakávate?

Na toto je ťažké odpovedať. Z môjho pohľadu sú rôzne aspekty, ktoré ovplyvnia budúcnosť.

Zvyšovanie miezd: keďže trh práce je napätý, môžeme zaznamenať výrazné zvýšenie miezd. Nemusí to automaticky viesť k poklesu dopytu; inými slovami, dlhodobo budeme žiť s infláciou a vysokými nominálnymi výnosmi. Takzvaná špirála (mzda/cena) sa bude krútiť ďalej. Bez zvyšovania miezd a úrokových sadzieb centrálnymi bankami by vysoká inflácia výrazne potláčala kúpnu silu.

Zvyšovanie úrokových sadzieb: s cieľom bojovať proti inflácii niektoré centrálne banky už zvýšili svoje úrokové sadzby alebo sa na to aspoň pripravujú. Efekty sa nedotýkajú len dlžníkov, ale aj investorov: korekcia naznačuje pokles cien aktív, napr. pre akcie, ktoré končia v medveďom trhu (pozn. pokles o viac ako 20%). Platí to aj pre nehnuteľnosti, ktoré zaznamenávajú klesajúci dopyt, keďže sa stali nedostupnými v dôsledku straty kúpnej sily a zvýšenia úrokových sadzieb na úveroch. Spotrebitelia majú menej prostriedkov a podľa toho znižujú aj svoju spotrebu.

Vojna na Ukrajine: ak sa vojna skončí a zásoby komodít sa opäť navýšia, môžeme očakávať oveľa uvoľnenejšiu situáciu. Aktuálna situácia jasne poukazuje na skutočnosť, že vo svete s interkontinentálnymi dodávateľskými reťazcami a optimalizovanými výrobnými procesmi nie je možné presadzovať imperialistickú politiku bez významných dôsledkov pre globálnu ekonomiku.

Znamená to, že geopolitika rozhodne o osude globálnej ekonomiky?

Áno, je to tak. Preto chcem apelovať na všetkých vplyvných politikov: boj proti inflácii je z veľkej časti vo vašich rukách, a nie v rukách centrálnych bánk!

Slovník technických výrazov nájdete na tomto odkaze: Slovník fondov 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/toothless-central-banks-will-the-interest-rate-increases-remain-ineffective/

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.