Autor: Christian Süttinger, CFA | Senior portfóliomanažér | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Ľudia, ale ani akciové trhy aktuálne nemajú čas, či podmienky na hlboký nádych a upokojenie. Pohľad na akciové trhy počas posledného napätého polroka znázorňuje nasledovný graf: 

 

Zdroj: Bloomberg; k 30. júnu 2022; ročné výnosy do roku 2021; akcie: MSCI ACWI TR USD (pred rokom 1998: MSCI World TR USD); dlhopisy: Bloomberg Global Aggregate TR USD (pred rokom 1991: Bloomberg US Aggregate TR USD). Poznámka: Minulá výkonnosť nie je dostatočným ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Rok 2022 viditeľne vyčnieva z množiny bodiek na grafe, ktorý zobrazuje päťdesiat ročnú históriu. Od roku 1997 bolo iba sedem rokov, v ktorých bol vývoj globálnych dlhopisov negatívny a rok 2022 je jedným z nich. Navyše, rozsah súčasného negatívneho vývoja akcií a dlhopisov je bezprecedentný.

Historická paralela

Výpredaje všetkých tried aktív – akcií, dlhopisov, dlhopisov viazaných na infláciu, priemyselných kovov a kryptomien (iba alternatívnym investíciám sa darí vzdorovať), nám ukazujú paralely so situáciou v rokoch 1981 a 1982.

Americká centrálna banka mala aj v roku 1981 rovnako ako v roku 2022 obmedzený priestor na manévrovanie. Spôsobili to najmä:

1981: iracko - iránska vojna a v roku 2022 rusko - ukrajinská vojna sú geopolitické konflikty, ktorých následkom je vysoká inflácia s priamymi dôsledkami na trh s energiou, ropou a zemným plynom. Európa trpí pod vplyvom cien energií, ktoré tlačia na infláciu a disponibilný príjem domácností. Začínajú sa vynárať spomienky z minulosti na nedostatok ropy a úsporné opatrenia.

Ak použijeme paralelu z rokov 1981/82 na roky 2022/23, mohli by sme dedukovať, že ceny akcií by už o 12 mesiacov mohli byť opäť vyššie a ceny dlhopisov by mohli byť na pokraji dna, ak sa tak už nestalo.

Ceny akcií a zisky spoločností

Ceny akcií súvisia so ziskom spoločností. Zriedkavo sa ceny akcií a zárobky spoločností medzi sebou predbiehajú. V strednodobom horizonte však existujú zhody okolností. Nasledujúci graf zobrazuje ceny akcií na najväčšom globálnom akciovom trhu v USA, ako aj jeho podnikové zisky a očakávania na rok 2023:

Zdroj: Bloomberg; k 30. júnu 2022; index S&P 500 TR; „Odhadovaný výnos na akciu“ od roku 2012 a pre rok 2023 Poznámka: Minulá výkonnosť nie je dostatočným ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Toto dokazuje, že zisky spoločností v USA (svetlomodrá čiara) sú aj vďaka silnej ekonomike vnímané ako stabilné, vzhľadom na ich prognózu na rok 2023. Prečo teda ceny akcií od začiatku roka klesajú? Jednak ide o ich ocenenie ako také, ktoré je už započítané a jednak je tu potenciálna recesia (t.j. ekonomika prestane rásť na dva alebo viac štvrťrokov a zároveň oslabí), ktorá by mohla vyplynúť z toho, že centrálna banka tvrdo zasiahne zvýšením úrokových sadzieb v najbližších mesiacoch. Vplyv recesie na zisky firiem sa však zatiaľ neprejavil. Či sa to skutočne stane a do akej miery, to pozorne sledujeme pri našich investičných rozhodnutiach.

V našich zmiešaných fondoch ďalej pokračujeme pri investovaní do akcií v globálnej diverzifikácii. Ak bude Európa čeliť ďalšej neistote, čo je žiaľ veľmi pravdepodobné, USA a prípadne ďalšie regióny ponúkajú možnosť náhradného riešenie. Do európskych akcií by sme neinvestovali, kým sa situácia neupokojí.

Diverzifikácia aktív

V neistých časoch je rozloženie aktív (diverzifikácia) kľúčom k tomu, aby sme dokázali zvládnuť náročnú fázu na akciovom trhu. Najmä keď bol prvý polrok takým historickým míľnikom. Čo to znamená? Dôležité je vyberať rôzne triedy aktív a rozkladať tak riziko.

Záver

Prvý polrok 2022 otestoval trpezlivosť investorov. Dôvodom bol výrazný pokles cien akcií a dlhopisov súčasne. Pre druhú polovicu roka je kľúčom k využitiu pozitívnejšieho vývoja na trhu mať portfólio, ktoré je čo najviac diverzifikované.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/an-extraordinary-half-year/

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.