Gerhard Winzer | Hlavný ekonóm EAM | 5 min. čítania

Optimizmus mäkkého pristátia môže naraziť na problémy

Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov zahŕňa okrem príležitostí aj riziká.

Prostredie finančných trhov sa od začiatku novembra mierne ukľudnilo. Táto skutočnosť sa na trhu prejavuje v podobe klesajúcich výnosov a rastúcich cien akcií. Od augusta do októbra sa podmienky na finančných trhoch a menová politika neustále sprísňovali. Tento týždeň by nám o udržateľnosti tohto trendu od začiatku mesiaca mohli napovedať najmä dva ukazovatele týkajúce sa americkej ekonomiky: maloobchodné tržby a spotrebiteľské ceny.

Mäkké pristátie

V súčasnosti je dôležitou skutočnosťou pozitívna korelácia medzi výnosmi štátnych dlhopisov a cenami akcií. Rýchle ukončenie politiky nulových úrokových sadzieb centrálnych bánk predstavuje úrokový šok, ktorý vyvolal tlak na ocenenie budúcich ziskov podnikov (t. j. cien akcií) a utlmil hospodársky rast.

V tomto kontexte by náznaky tzv. mäkkého pristátia ekonomiky predstavovali pozitívne prostredie pre finančné trhy. Tento scenár by prišiel s rýchlym poklesom inflácie, len miernym rastom miery nezamestnanosti a predpokladaným znížením kľúčových úrokových sadzieb úverov (t. j. v prvej polovici roka 2024).

Silný rast

Na konci októbra bol prvotný odhad reálneho hospodárskeho rastu v USA za tretí štvrťrok na úrovni 4,9 % na medzikvartálnej báze (zdroj: Bureau of Economic Analysis, bea.gov). Ide o veľmi vysoké číslo.

Údaje o stále veľmi napätom trhu práce zároveň naznačujú len mierne uvoľnenie. Miera nezamestnanosti vzrástla zo svojho januárového minima (3,4 %) na 3,9 % v októbri.

Miera nezamestnanosti v USA:

Zdroj: LSEG Datastream

Inflácia spotrebiteľských cien sa v septembri znížila na 3,7 %, pričom v júni 2022 dosiahla najvyššiu hodnotu 8,9 %. To znamená, že inflácia zostáva výrazne nad cieľovou úrovňou centrálnej banky 2 %. Existujú tiež náznaky určitého stupňa pretrvávania inflácie. Predbežná novembrová správa o spotrebiteľskom sentimente Michiganskej univerzity naznačila nárast dlhodobých inflačných očakávaní na 3,2 %, t. j. na najvyššiu úroveň od nárastu inflácie počas pandémie. Vzniká teda riziko, že predstava o dlhodobo nízkych inflačných očakávaniach by sa mohla rozplynúť. V takom prípade by na dosiahnutie inflačného cieľa bola potrebná ešte reštriktívnejšia menová politika.

Inflácia v USA:

Zdroj: LSEG Datastream

Dolaďovanie

Napriek silnému rastu, napätému trhu práce a náznakom pretrvávajúcej inflácie bola na zasadnutí centrálnej banky 1. novembra podľa očakávaní ponechaná šírka pásma pre kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 5,25 - 5,5 %. Vyjadrenia predsedu Fedu Powella sa tiež interpretovali ako holubičie (t. j. priaznivé pre podnikateľov) v protiklade k jastrabím (t. j. bojujúcim proti inflácii).

V nasledujúcich dňoch po zasadnutí sa zvýšili očakávania trhu na zníženia úrokových sadzieb v júni 2024. Jerome Powell sa vo svojom prejave pred niekoľkými dňami pokúsil uviesť trhovú interpretáciu na pravú mieru a zdôraznil náklonnosť centrálnej banky k zvyšovaniu sadzieb: "Federálny výbor pre voľný trh (FOMC) sa zaviazal udržiavať dostatočne prísnu menovú politiku, aby sa inflácia časom znížila na 2 %; nie sme presvedčení, že sme to dosiahli. [...] Ak bude vhodné ďalej sprísňovať menovú politiku, nebudeme s tým váhať."

Záver: zameranie na infláciu a spotrebu

Výnosy štátnych dlhopisov budú udržateľne klesať len vtedy, keď ukazovatele naznačia výrazné spomalenie hospodárskeho rastu, zvýšenie miery nezamestnanosti a ďalší pokles inflácie. Vzhľadom na to, že hospodársky rast je do veľkej miery poháňaný súkromnou spotrebou, zverejnenie maloobchodných tržieb za mesiac október v stredu poskytne dôležitý pohľad na dynamiku a stav ekonomiky.

Aktuálne informácie o vývoji inflácie poskytne v utorok aj inflácia spotrebiteľských cien za mesiac október. V základnom scenári je ešte priskoro vsádzať na ďalšie signály o mäkkom pristátí ekonomiky. Je to tak najmä preto, že riziká spojené s infláciou pribúdajú.

 

Originálny zdroj informácie: Soft-landing optimism might be in for some disappointment - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.