Zdroj: Erste AM, vlastná vizualizácia

 

Najmä v oblasti životného prostredia je náš prístup jasný: počet návrhov, ktoré sme podporili, sa za posledné tri roky zvýšil z 15 na 50. Jasne sme sa zamerali na politiku v oblasti klímy a komunikáciu tejto témy.

Hoci veľká časť návrhov týkajúcich sa klímy v roku 2023 vyzývala na zosúladenie cieľov v oblasti klímy s parížskym klimatickým cieľom, medzi diskutované otázky patrili aj klimatický lobing a financovanie fosílnych palív. Hlasovalo sa aj o prijatí transformačných plánov rôznych spoločností. Niektoré z týchto návrhov sme podporili, napríklad návrh spoločnosti Schneider Electric. Väčšina akcionárov podporila požiadavku na väčšiu transparentnosť v súvislosti s klimatickým lobingom v spoločnosti New York Community Bancorp a zváženie produkcie emisií metánu v spoločnosti Coterra Energy, ako uvádza ISS.

Nesúhlas v oblasti klímy

Rozdielne očakávania týkajúce sa riešenia globálnej klimatickej krízy a čoraz viac spolitizované stránky tejto problematiky boli zjavné na tohtoročnom valnom zhromaždení spoločnosti Chevron. Iniciatíva Majority Action, ktorá vyzýva investorov, aby vyžadovali od spoločností zodpovednosť za dodržiavanie štandardov ESG, požadovala, aby tento rok nepodporili a ani opätovne nezvolili predstavenstvo, pretože príslušné klimatické riziká neboli dostatočne zohľadnené. Ciele zníženia by dostatočne nezohľadňovali minimálne 95 % všetkých emisií rozsahu 1 a 2, ako aj niektoré emisie rozsahu 3 a budúce rozdelenie kapitálu nebolo zosúladené s parížskym cieľom v oblasti klímy.

Naproti tomu návrh Davida Bahnsena vyzýval na zriadenie výboru, ktorý by vyhodnotil riziká vyplývajúce z dekarbonizácie. Vzhľadom na zjavný rozpor medzi požiadavkou tohto návrhu a krokmi potrebnými na prechod na nízkouhlíkovú budúcnosť sme tento návrh nepodporili.

Na tohtoročnom valnom zhromaždení spoločnosti Shell sa spoločnosť opäť stretla so značnými protestmi. Ako uviedla televízia CNBC, vďaka rastúcim cenám energií dosiahla skupina rekordný zisk, ale aj napriek tomu sa stále zameriava na zníženie emisií na nulu až do roku 2050. Investori požadovali, aby sa preto pri definovaní klimatických cieľov alebo súladu s parížskymi klimatickými cieľmi vo väčšej miere zohľadňovali emisie z rozsahu 3, ktoré možno chápať ako emisie, ktoré organizácia nepriamo ovplyvňuje vo svojom hodnotovom reťazci.

Podľa spoločnosti Carbon4 Finance predstavujú tieto emisie približne 85 % celkových emisií v segmente ropy a zemného plynu. Tento rok príslušný návrh podporilo 16,75 % všetkých akcionárov; my sme boli medzi podporovateľmi.

V spoločnosti Kraft Heinz sa do popredia dostali už viditeľné dôsledky klimatickej krízy, ako napríklad globálny nedostatok vody. Hoci sa spoločnosti podarilo stanoviť ciele v oblasti intenzity využívania vody a zaviesť hodnotenie rizík spojených s vodou vo výrobných závodoch, akcionári sa domnievali, že by bolo žiaduce riešiť aj riziká spojené s vodou v nadväzujúcom poľnohospodárskom dodávateľskom reťazci, keďže tam sa dajú očakávať budúce nedostatky. Vzhľadom na rastúci tlak postupujúcej klimatickej krízy by sa mala reportovať kvalita, ako aj množstvo zostávajúcich dostupných vodných zdrojov a oboznámiť s nimi akcionárov. Aj tento návrh získal našu podporu.

Originálny zdroj informácie: Anti-ESG? Investors positioning themselves - Erste Asset Management (erste-am.com)

Zdroj: Erste AM, vlastná vizualizácia

 

Najmä v oblasti životného prostredia je náš prístup jasný: počet návrhov, ktoré sme podporili, sa za posledné tri roky zvýšil z 15 na 50. Jasne sme sa zamerali na politiku v oblasti klímy a komunikáciu tejto témy.

Hoci veľká časť návrhov týkajúcich sa klímy v roku 2023 vyzývala na zosúladenie cieľov v oblasti klímy s parížskym klimatickým cieľom, medzi diskutované otázky patrili aj klimatický lobing a financovanie fosílnych palív. Hlasovalo sa aj o prijatí transformačných plánov rôznych spoločností. Niektoré z týchto návrhov sme podporili, napríklad návrh spoločnosti Schneider Electric. Väčšina akcionárov podporila požiadavku na väčšiu transparentnosť v súvislosti s klimatickým lobingom v spoločnosti New York Community Bancorp a zváženie produkcie emisií metánu v spoločnosti Coterra Energy, ako uvádza ISS.

Nesúhlas v oblasti klímy

Rozdielne očakávania týkajúce sa riešenia globálnej klimatickej krízy a čoraz viac spolitizované stránky tejto problematiky boli zjavné na tohtoročnom valnom zhromaždení spoločnosti Chevron. Iniciatíva Majority Action, ktorá vyzýva investorov, aby vyžadovali od spoločností zodpovednosť za dodržiavanie štandardov ESG, požadovala, aby tento rok nepodporili a ani opätovne nezvolili predstavenstvo, pretože príslušné klimatické riziká neboli dostatočne zohľadnené. Ciele zníženia by dostatočne nezohľadňovali minimálne 95 % všetkých emisií rozsahu 1 a 2, ako aj niektoré emisie rozsahu 3 a budúce rozdelenie kapitálu nebolo zosúladené s parížskym cieľom v oblasti klímy.

Naproti tomu návrh Davida Bahnsena vyzýval na zriadenie výboru, ktorý by vyhodnotil riziká vyplývajúce z dekarbonizácie. Vzhľadom na zjavný rozpor medzi požiadavkou tohto návrhu a krokmi potrebnými na prechod na nízkouhlíkovú budúcnosť sme tento návrh nepodporili.

Na tohtoročnom valnom zhromaždení spoločnosti Shell sa spoločnosť opäť stretla so značnými protestmi. Ako uviedla televízia CNBC, vďaka rastúcim cenám energií dosiahla skupina rekordný zisk, ale aj napriek tomu sa stále zameriava na zníženie emisií na nulu až do roku 2050. Investori požadovali, aby sa preto pri definovaní klimatických cieľov alebo súladu s parížskymi klimatickými cieľmi vo väčšej miere zohľadňovali emisie z rozsahu 3, ktoré možno chápať ako emisie, ktoré organizácia nepriamo ovplyvňuje vo svojom hodnotovom reťazci.

Podľa spoločnosti Carbon4 Finance predstavujú tieto emisie približne 85 % celkových emisií v segmente ropy a zemného plynu. Tento rok príslušný návrh podporilo 16,75 % všetkých akcionárov; my sme boli medzi podporovateľmi.

V spoločnosti Kraft Heinz sa do popredia dostali už viditeľné dôsledky klimatickej krízy, ako napríklad globálny nedostatok vody. Hoci sa spoločnosti podarilo stanoviť ciele v oblasti intenzity využívania vody a zaviesť hodnotenie rizík spojených s vodou vo výrobných závodoch, akcionári sa domnievali, že by bolo žiaduce riešiť aj riziká spojené s vodou v nadväzujúcom poľnohospodárskom dodávateľskom reťazci, keďže tam sa dajú očakávať budúce nedostatky. Vzhľadom na rastúci tlak postupujúcej klimatickej krízy by sa mala reportovať kvalita, ako aj množstvo zostávajúcich dostupných vodných zdrojov a oboznámiť s nimi akcionárov. Aj tento návrh získal našu podporu.

Originálny zdroj informácie: Anti-ESG? Investors positioning themselves - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.