Organizácia producentov ropy OPEC+ sa na svojom virtuálnom zasadnutí minulý štvrtok nedokázala dohodnúť na oficiálnom znížení kvót ťažby. V spoločnom vyhlásení po zasadnutí viac ako dvadsiatich štátov OPEC+ oznámilo iba, že Brazília sa k aliancii produkčných krajín pripojí začiatkom budúceho roka. Ropný kartel plánuje aj ďalšie znižovanie ťažby, ktoré však bude mať pravdepodobne dobrovoľný charakter. Zo strany OPEC nebolo vydané žiadne oficiálne vyhlásenie o znížení ťažby a plány na zníženie ťažby oznámili len jednotlivé členské štáty alebo neoficiálni účastníci stretnutia.

Napríklad Saudská Arábia má v úmysle pokračovať v súčasnom pláne zníženia ťažby o jeden milión barelov denne v budúcom roku, uviedla to tlačová agentúra Bloomberg s odvolaním sa na delegátov OPEC. Ostatné členské štáty chcú tiež znížiť svoje dodávky. Podľa informácií agentúry Bloomberg bude dodatočné zníženie produkcie predstavovať jeden milión barelov (159 litrov) denne.

V 1. štvrťroku 2024 bude zníženie produkcie ešte vyššie, pričom do iniciatívy sa zapojí aj Rusko a svoju dennú produkciu zníži o 200 000 barelov. Výška zníženia produkcie tak dosiahne takmer 2,2 milióna barelov denne. „Prijaté rozhodnutia sú zamerané predovšetkým na elimináciu rizík v čase nízkeho dopytu,“ povedal minulý štvrtok v ruskej štátnej televízii Alexander Novak, šéf ruskej vlády zodpovedný za energetický sektor.

Podľa Novaka dopyt klesá v dôsledku sezónnych faktorov. Organizácia OPEC+ na to musela reagovať, aby udržala stabilné ceny. Zúčastnené krajiny však budú naďalej pozorne sledovať vývoj na trhu, uviedol Nowak.

 

Cena ropy po zasadnutí OPEC výrazne klesla

Zasadnutie OPEC bolo na komoditných trhoch prijaté negatívne. Cena referenčnej ropy Brent v deň zasadnutia klesla z vyše 84 USD na približne 80 USD za barel a potom v nasledujúcich dňoch opäť, pričom dočasne dosiahla najnižšiu úroveň tesne pod 78 USD za barel. Znamená to, že cena ropy prudko klesla z úrovne viac ako 130 USD na začiatku vojny na Ukrajine. Neistotu spôsobila skutočnosť, že plány na zníženie ťažby neoznámilo združenie, ale jednotlivé členské štáty, čo trhy interpretovali ako znak nedostatočnej súdržnosti v rámci OPEC+.

 

Posunutie pôvodne plánovaného termínu zasadnutia kvôli vnútorným konfliktom spôsobilo neistotu a pokles cien ropy už skôr, kde vraj spory vyvolala nezhoda ohľadom plánovaných objemov produkcie.

Dobrovoľný charakter opatrení vyvolal na komoditných trhoch aj pochybnosti o ich účinnosti. Jeden členský štát, Angola, už podľa kruhov svoju kvótu odmietol. V posledných mesiacoch jednotlivé členské štáty OPEC+ opakovane podkopávali existujúce obmedzenia produkcie, čo pôsobí proti podpore cien ropy, o ktorú sa ropné združenie usiluje.

 

Brazília signalizuje plány na odklon od ropy

Zahrnutie Brazílie do organizácie bolo v médiách vnímané ako snaha OPEC+ ochrániť svoj podiel na trhu, a tým aj svoju moc nad tvorbou cien. Mohlo by sa však ukázať, že ide o ďalší zdroj konfliktu záujmov. Na rozdiel od ostatných štátov OPEC bude Brazília pravdepodobne chcieť predať čo najviac ropy. V posledných rokoch krajina neustále zvyšovala svoju produkciu ropy.

Na druhej strane brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva nedávno naznačil možnú zmenu kurzu. Krajina sa ako vymenovaný člen OPEC+ chce zasadzovať za odklon od ropy a iných fosílnych palív. „Myslím si, že je dôležité, aby sme boli súčasťou OPEC+, pretože musíme presvedčiť krajiny, ktoré ťažia ropu, že sa musia pripraviť na koniec fosílnych palív,“ povedal brazílsky prezident aktivistom na Svetovej konferencii o zmene klímy (COP28) v Dubaji.

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.