Poznámka: Graf výkonnosti od založenia. Výkonnosť je vypočítaná v súlade s metódou OeKB. Poplatok za správu, ako aj všetky odmeny súvisiace s výkonnosťou sú už zahrnuté. Emisná prémia, ktorá sa môže uplatniť pri nákupe, ako aj všetky individuálne náklady špecifické pre transakciu alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnosy (napr. poplatky za vedenie účtu a vklad), neboli v tejto prezentácii zohľadnené. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Medzinárodní investori už dávno znovu objavili turecký akciový trh. Napriek nadpriemernej výkonnosti 12,8 % ročne za posledných 5 rokov (-0,7 % ročne za 10 rokov), akcie kótované na burze sa podľa Dimitrova obchodujú s pomerom cena/zisk len 5,2 a so 60 % diskontom oproti iným rozvíjajúcim sa trhom. Pomer ceny k účtovnej hodnote je 1,2 (Zdroj: Bloomberg, 24.11.2023).

 

Pomer cena/zisk vybraných indexov