Vojna na Blízkom východe, vojna na Ukrajine - geopolitická neistota sa v posledných mesiacoch zvýšila. Tieto udalosti mali vplyv aj na Turecko, ktoré sa nachádza na križovatke Blízkeho východu, Kaukazu a juhovýchodnej Európy. Turecké hospodárstvo sa ale tento rok ukazuje ako prekvapivo silné a to aj po mnohých rokoch ťažkostí a po februárovom silnom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo životy 56 000 ľudí a spôsobilo obrovské škody na juhovýchode krajiny.

 

Dlhá cesta z "údolia sĺz"

Nie všetko, čo krajinu a jej hospodárstvo ťaží, možno pripísať vonkajším faktorom. Pred tohtoročnými voľbami panovala veľká vnútropolitická neistota. Politika centrálnej banky bola veľmi kontroverzná a nemala dôveru. Dôverou investorov otriasli náhle a pochybné personálne rozhodnutia vo vedení centrálnej banky. Dôsledkom boli okrem iného vysoké inflačné tlaky, dramatická devalvácia meny krajiny a politické spory s Európskou úniou. Dlho nebolo jasné, čo bude nasledovať.

 

Situácia sa zlepšuje

Od jasného výsledku prezidentských volieb na jar tohto roku však svitla nádej: víťazný dlhoročný prezident Recep Tyyip Erdogan si uvedomil, že takto to ďalej nejde. V súlade s tým došlo k rekonštrukcii vlády a boli opätovne vymenovaní aj guvernéri centrálnej banky. „Návrat k normálnej hospodárskej a menovej politike orientovanej na stabilitu je predpokladom návratu investorov,“ hovorí manažér fondu ERSTE STOCK ISTANBUL Alexander Dimitrov.

Napriek menovej kríze s dramatickou devalváciou líry, vysokej inflácii a šiestim zvýšeniam kľúčových úrokových sadzieb na 40 % (!) turecká ekonomika v roku 2023 porastie približne o 4 %. Jasný rast, ktorý je viditeľný aj v silných číslach cestovného ruchu, možno pripísať ekonomickým programom vlády. Koniec koncov, vláde sa podarilo zvýšiť zamestnanosť: v dôsledku rôznych hospodárskych a sociálnych programov sa počet zamestnancov zvýšil o 1,5 milióna.

 

Turecko: kľúčové ekonomické indikátory

e = konsenzuálne očakávania, Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Palivo pre akciový trh: rast a klesajúca inflácia

Alexander Dimitrov, správca akciového fondu ERSTE STOCK INSTANBUL, tiež očakáva v rokoch 2024 a 2025 rast na úrovni približne 3 %. Viditeľným znakom bude aj naďalej boj proti inflácii. Znižovanie inflácie a stabilizácia meny zostávajú najdôležitejšími cieľmi menovej politiky. „Inflácia sa vráti na pôvodné úrovne. V neposlednom rade aj preto, že TCMB zvýšila úrokové sadzby na extrémnu úroveň. To v konečnom dôsledku stabilizuje aj menu,“ hovorí Dimitrov s opatrným optimizmom. Len nedávno ratingová agentúra Fitch zvýšila rating krajiny z „negatívneho“ na „stabilný“. Agentúra S&P nedávno zlepšila výhľad úverového ratingu na „pozitívny“.

 

Atraktívne ocenenie obchodovaných spoločností

Zdá sa, že spoločnosti sa dobre vyrovnávajú s infláciou a sú schopné preniesť zvýšenie cien na zákazníkov. Spoločnosti vykazujú vyššie zisky a zvýšili sa ziskové marže. „V roku 2023 budeme po niekoľkých rokoch svedkami prvého prílevu zahraničných investorov na akciový trh, čo nás presviedča o ďalšom vývoji trhu,“ zdôrazňuje manažér fondu Dimitrov.

 

Poznámka: Graf výkonnosti od založenia. Výkonnosť je vypočítaná v súlade s metódou OeKB. Poplatok za správu, ako aj všetky odmeny súvisiace s výkonnosťou sú už zahrnuté. Emisná prémia, ktorá sa môže uplatniť pri nákupe, ako aj všetky individuálne náklady špecifické pre transakciu alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnosy (napr. poplatky za vedenie účtu a vklad), neboli v tejto prezentácii zohľadnené. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Medzinárodní investori už dávno znovu objavili turecký akciový trh. Napriek nadpriemernej výkonnosti 12,8 % ročne za posledných 5 rokov (-0,7 % ročne za 10 rokov), akcie kótované na burze sa podľa Dimitrova obchodujú s pomerom cena/zisk len 5,2 a so 60 % diskontom oproti iným rozvíjajúcim sa trhom. Pomer ceny k účtovnej hodnote je 1,2 (Zdroj: Bloomberg, 24.11.2023).

 

Pomer cena/zisk vybraných indexov

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Napriek pozitívnym signálom sa Dimitrov snaží tlmiť akékoľvek príliš euforické vyhliadky: "Výkonnosť trhu za posledných 5 rokov nie je opätovným zhodnotením, ale zlepšením predtým slabých hodnôt. Ak bude Turecko pokračovať na ceste normalizácie menovej politiky a bude výdavkovo zodpovedné, môžeme dúfať v pozitívnu budúcnosť." Spoločnosti sú dobre riadené. Priemyselná základňa a infraštruktúra sú na vysokej úrovni. Okrem toho môžu spoločnosti čerpať z rezervy mladých pracovníkov. V poslednom čase sa dokonca trochu zlepšili vzťahy aj s Európskou úniou.

 

Stávka na "comeback" Turecka s ERSTE STOCK ISTANBUL

ERSTE STOCK ISTANBUL investuje predovšetkým do spoločností, ktoré majú sídlo alebo sú kótované na burze v Turecku. V súčasnosti je o niečo defenzívnejší a zameriava sa na priemyselný sektor a sektor spotrebných tovarov. Manažér fondu Alexandre Dimitrov sa zameriava na firmy, ktoré majú silné finančné čísla, dobrú ziskovosť, sú dobre riadené a ktoré sa môžu rozvíjať a rásť v dobrých aj zlých časoch. V súčasnosti je opatrný ohľadne akcií spoločností vo finančnom sektore a akcií spoločností v sektore nehnuteľností, ktoré sú zaťažené vysokými úrokovými sadzbami.

Novinka: Niečo sa deje v Turecku aj z pohľadu ESG: nedávno bola uvedená do prevádzky továreň na výrobu batérií Kontrolmatik. Táto spoločnosť, ktorá je súčasťou portfólia ERSTE STOCK ISTANBUL, expanduje aj v USA.

 

Záver

Po rokoch ťažkostí sa politická a hospodárska situácia v Turecku mení. Rast, ktorý sa tento rok vrátil napriek vysokej inflácii a úrokovým sadzbám, by mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Krajina ťaží aj z mladého, vzdelaného obyvateľstva, ktoré vstupuje na trh práce. Nová politika centrálnej banky by mala zastaviť znehodnocovanie meny. Ocenenie obchodovaných spoločností je na priaznivej úrovni.

Investori však musia mať na pamäti, že turecký akciový trh bude vždy rizikovým trhom a takým aj zostane. Na trh vplýva množstvo faktorov vrátane politických. Keďže tento fond nezabezpečuje menové riziko, zmena kurzu eura a amerického dolára ovplyvní hodnotu investícií vo fonde. Celkovo ale existuje veľká šanca, že globálni investori začnú znovu investovať v Turecku.

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.