Autor: Felix Dornaus | EAM | 3 min. čítania

 

Po oživení politickej ľavice v Latinskej Amerike (Mexiko, Čile, Brazília) v posledných rokoch je volebné víťazstvo Javiera Mileia zúfalým volaním ľudí po zmene a skokom do neznáma. Ľavicové politické hnutie peronizmus, ktoré dovtedy vládlo v Argentíne, zanechalo za sebou hospodárske fiasko. Napríklad viac ako 100-percentnú ročnú mieru inflácie a jedinečnú závislosť od multilaterálnych finančných organizácií, predovšetkým od MMF.

Ekonóm a „anarcho-kapitalista“

Ekonóm Milei a jeho „anarcho-kapitalisti“, libertariáni a ultrapravičiari posadnuto sledujú jediný politický cieľ: úplné a konečné zničenie kirchnerizmu, progresívneho krídla (ľavicového) peronizmu. Ich drzý štýl a záľuba v konšpiračných teóriách vykazujú pozoruhodné paralely s Donaldom J. Trumpom. Milei nastúpil do úradu 10. decembra bez guvernérov alebo parlamentnej väčšiny a so širokou opozíciou, ktorá sa stavia proti jeho politike. Pred voľbami potvrdil, že hneď ako sa stane prezidentom, preruší vzťahy s „komunistickou“ Brazíliou a Čínou. Dokonca aj pápež je podľa neho komunista.

 

Graf: Miera inflácie v Argentíne od roku 2018 – aktuálne presiahla úroveň 140 % (dáta k 12.12.2023).

Najdôležitejším obchodným partnerom Argentíny je Čína, za ňou nasledujú USA a Brazília. Medzičasom však pohľad na ekonomickú realitu medzi Mileiom a jeho partnermi Lulom a Si Ťin-pchingom nabrali rozdielny kurz. Výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgievová zablahoželala Mileiovi a povedala mu, že očakáva spoluprácu s jeho vládou na „solídnom pláne na zabezpečenie hospodárskej stability Argentíny“. Zvolený prezident potvrdil, že už mal prvé stretnutie s organizáciou a že dialóg prebieha od augusta.

Mileiov kabinet

Na čele ministerstva financií a hospodárstva bude stáť ekonóm Luis Caputo. Päťdesiatosemročný Caputo, ktorý dlhé roky pracoval v bankovom a finančnom sektore (vrátane Deutsche Bank), bol jeden rok ministrom financií za vlády Mauricia Macriho (2015 - 2019) a krátko aj prezidentom centrálnej banky. Milei zdôvodnil svoj výber Caputa odbornými znalosťami v oblasti finančných reforiem. Caputo v skutočnosti nie je považovaný za neortodoxného.

Novou ministerkou zahraničných vecí sa stala ekonómka Diana Mondinová. Tá už ubezpečila, že Argentína nevstúpi do skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika).  Milei už taktiež vopred povedal, že sa pokúsi vystúpiť zo Spoločného trhu juhu (Mercado Común del Sur, Mercosur), ktorý je pre Argentínu „zbytočný“, a že bude konať rýchlo, aby dereguloval komoditné trhy.

Ďalší Mileiov program

Milei sa zaviazal „rozpustiť“ centrálnu banku a zakázať používanie bankových vkladov na poskytovanie úverov. Pre upokojenie všetkých zahraničných veriteľov ich ubezpečil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil nesplateniu štátneho dlhu. U voličov vytvoril ilúziu, že (dobrodružná) dolarizácia môže priniesť vysoké príjmy a stabilizovať ekonomiku. Vzhľadom na nedostatok devízových rezerv však úplná dolarizácia zatiaľ nie je uskutočniteľná.

Jeho plány zahŕňajú aj tvrdú úpravu rozpočtu (zníženie výdavkov o najmenej 13 % hrubého domáceho produktu do polovice roka 2025). Verejné práce, počet ministerstiev a dotácie sa majú drasticky znížiť, rovnako ako kapitálové obmedzenia. Sľúbil tiež privatizáciu systému vzdelávania a zdravotníctva, liberalizáciu obchodu s orgánmi, ukončenie sociálnych programov a zníženie miezd. Je tiež proti sexuálnej výchove a interrupciám, popiera klimatické zmeny a problém neistoty chce riešiť voľným nosením zbraní. Ponúkol milosť armáde. Milei úprimne pripravil „svoj ľud“ aj na to, že Argentína v dôsledku jeho opatrení fiškálnej a finančnej politiky zažije „stagfláciu“ s „negatívnymi dôsledkami na hospodárstvo“.

Za Mileiom nestojí tradičná stranícka ani ideologická základňa

Svojimi ultrapravicovými posolstvami Milei zmierňuje únavu a frustráciu z katastrofy, ktorej krajina čelí. Je nepredvídateľný, svojský a neopiera sa ani o tradičnú stranu ako Donald Trump, ani o ideologicko-sociálnu základňu ako čilský José Kast alebo evanjelicko-vojenskú základňu ako brazílsky Jair Bolsonaro. Presadzuje ultrareakčný diskurz a svojich stúpencov zaujme verejnými gestami (na septembrovom zhromaždení mával nad hlavou zapnutou motorovou pílou) a slovnými prejavmi. Rád vystupuje ako rocková hviezda v koženej bunde a s divokou hrivou.

Náročná práca vlády bez koalície

Milei ako bývalý konzultant v oblasti manažmentu a učiteľ tantry nemá s vládnutím žiadne skúsenosti, podobne ani jeho najbližší podporovatelia a jeho vlastná strana má v Poslaneckej snemovni len desať percent a v Senáte Národného kongresu pätnásť percent. Vládnutie bez koalícií bude nepríjemné. Z tohto hľadiska bude realizácia jeho radikálnych plánov ťažká, ak nie nemožná.

Milei však už oznámil, že ak jeho nápady nebudú mať podporu v parlamente, bude „pracovať“ s referendami a dekrétmi. To však pravdepodobne povedie k rozsiahlym protestom v parlamente a aj zo strany sociálnych hnutí. Príde s prezidentom Mileiom nový vietor zmien? Áno, ale nie až tak búrlivý a v takom rozsahu, ako sa očakávalo.

 

Originálny zdroj informácie: Argentina: Javier Milei Presidente! Wind of Change? - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.