Autor: Investičná divízia / EAM oddelenie komunikácie | 5 min. čítania

 

Čo sa deje na trhoch? V Investičnom výhľade odborníci z investičného oddelenia EAM pravidelne poskytujú informácie o aktuálnom dianí na trhu a svoj názor na rôzne triedy aktív.

Ekonomický výhľad

Globálne hospodárstvo rastie priemerným tempom a inflácia klesá. Avšak posledné makroekonomické výsledky poukazujú na riziko ďalšieho spomalenia, zatiaľ čo riziko zvyšovania inflácie rastie. Vidíme silný rast v USA, stagnáciu v eurozóne a náznaky zlepšenia hospodárskej aktivity v Číne po stagnácii v druhom štvrťroku.

Politika úrokových sadzieb na vyspelých trhoch zostáva reštriktívna, aj keď cyklus zvyšovania úrokových sadzieb by sa mal už čoskoro skončiť. Nárast výnosov dlhopisov nepriamo pomáha centrálnym bankám, pretože nebudú musieť ďalej zvyšovať sadzby. Upozorňujeme, že prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Scenáre:

1. Mäkké pristátie: Ak bude inflácia naďalej klesať smerom k cieľu centrálnej banky, zvýši sa priestor pre zníženie úrokových sadzieb v budúcom roku. Okrem toho sa v tomto scenári zlepšuje situácia na strane ponuky (vyšší rast produktivity). Ekonomický rast sa na vyspelých trhoch v dôsledku oneskoreného efektu zvyšovania úrokových sadzieb spomalí.

Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 40%

2. Stagnácia: Centrálne banky už nezvýšia úrokové sadzby. Menová politika bude napriek tomu reštriktívnejšia: A) Rast reálnych úrokových sadzieb v dôsledku klesajúcej inflácie. B) Klesajúca neutrálna reálna úroková sadzba po dočasnom zvýšení počas pandémie, ale kľúčové úrokové sadzby zostávajú nezmenené z dôvodu stále pretrvávajúcich inflačných rizík. C) Ďalšie šoky na strane ponuky (napr. vyššie ceny ropy v dôsledku geopolitických rizík).

Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 40%

3. Inflácia / tvrdé pristátie: Pokles inflácie sa skončí na príliš vysokej úrovni alebo dokonca inflácia opäť stúpne, pretože globálny ekonomický rast zostane odolný. Centrálne banky po dlhšej prestávke zvýšia kľúčové úrokové sadzby.

Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 20 %

Triedy aktív

Investičné prostredie v novembri zostáva náročné. Hoci minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov, možno pozorovať určitý "kalendárny efekt". Vzhľadom na všeobecne opatrný postoj účastníkov trhu sme sa začiatkom mesiaca rozhodli zvýšiť rizikové pozície v našich portfóliách.

Domnievame sa, že ku koncu roka existuje veľká šanca na protipohyb. Preto sme zvýšili alokáciu akcií a nadvážili ich zastúpenie. Pokiaľ ide o dlhopisy, zvýšili sme svoju pozíciu dlhopisov s vysokým výnosom. Všetky tieto investície boli financované výlučne z peňažného trhu.

Akcie

V novembri sme sa rozhodli mierne zvýšiť našu pozíciu v akciách na mierne nadváženú. Naše rozhodnutie vychádzalo z presvedčenia, že krátkodobá korekcia od augusta do októbra sa skončila a že akcie sa v dôsledku toho stali atraktívnejšími. Z makroekonomického hľadiska vidíme známky ochladzovania amerického trhu práce a poklesu miery inflácie, ktoré podporujú akcie. Ďalší impulz priniesla aj výsledková sezóna v USA, keď spoločnosti dokázali pozitívne prekvapiť najmä svojimi tržbami, pričom zisky po troch štvrťrokoch záporného rastu tržieb opäť rástli. Hoci výsledky boli solídne, treba poznamenať, že výhľad na nasledujúci rok v niektorých prípadoch nebol úplne ideálny, čo znamená, že výsledková sezóna nebola úplne pozitívna.

Urobili sme tiež niekoľko zmien v regionálnom rozdelení. Znížili sme investície v regióne USA a zvýšili sme investície v Ázii (okrem Japonska), čím sa náš pohľad na tento región stal vyváženejším. Náznaky oživenia globálnej výrobnej aktivity by mohli prospieť obchodnej aktivite v tomto regióne. Okrem toho by hospodársku aktivitu mohla podporiť aj uvoľnená politika Čínskej ľudovej banky a niektorých ďalších miestnych centrálnych bánk. Naša expozícia v regióne USA je však teraz menej vyvážená. Napriek tomu si zachovávame pozitívny postoj ku kvalitným americkým akciám. Veríme, že silné čísla a osvedčené obchodné modely týchto spoločností stabilne zvyšujú výnosy našich portfólií.

Štátne dlhopisy

Dlhopisové trhy zaznamenali výrazné výkyvy, pričom 10-ročné úrokové sadzby v USA nakrátko prekročili hranicu 5 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2007. V posledných týždňoch však sadzby klesli a opäť sa obchodujú na úrovni okolo 4,5 %. V Európe je vývoj podobný, pričom 10-ročné nemecké dlhopisy dosahujú výnos 2,6 %. Centrálne banky zostali pasívne, ECB aj FED na svojich posledných zasadnutiach nezvyšovali úrokové sadzby. Súčasné údaje a rôzne ekonomické ukazovatele naďalej znižujú tlak na menovú politiku, keďže výhľady pre ekonomiku aj infláciu sa naďalej zlepšujú.

Na základe súčasného vnímania trhu sa zdá, že k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb už nedôjde. Keďže centrálne banky berú do úvahy údaje a zachovávajú postoj „vyššie na dlhšie“, uprednostňujeme celkovo podváženú pozíciu v štátnych dlhopisoch.

Uprednostňujeme investície do štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov. Centrálne banky rozvíjajúcich sa trhov rýchlejšie reagujú na inflačné tlaky a rýchlejšie tiež uvoľňujú svoju politiku. Úrokové sadzby v Brazílii, Čile, Peru, Kostarike, Maďarsku, Poľsku, Gruzínsku a Kazachstane už boli znížené.

Podnikové dlhopisy

Pokiaľ ide o podnikové dlhopisy, rozhodli sme sa zvýšiť alokáciu do európskych podnikových dlhopisov s vysokým výnosom. Podnikové dlhopisy sa stali našou najobľúbenejšou triedou aktív. Hoci sa rizikové prirážky voči štátnym dlhopisom už neobchodujú na najvyšších úrovniach, absolútna úroveň dlhopisov s vysokým výnosom je veľmi atraktívna. Ponúkajú tiež poistku proti potenciálne vyššej miere zlyhania v ekonomicky náročnej situácii. Navyše európske podnikové dlhopisy s vysokým výnosom podporujú aj technické ukazovatele.

Podobne ako v prípade štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov sa nám tento región javí zaujímavý aj v prípade podnikových dlhopisov. Veríme ázijským dlhopisom s vysokým výnosom. Myslíme si, že vážne finančné ťažkosti čínskej developerskej spoločnosti Country Garden v splácaní jej dlhu nebude mať výrazné vedľajšie účinky. Okrem toho alokácia smerom k emitentom z indického odvetvia obnoviteľných zdrojov energie a priemyslu stále ponúka atraktívne investičné príležitosti.

Peňažný trh

Naša pozícia na peňažnom trhu je stále nadvážená, aj keď sme ju v novembri znížili. Domnievame sa, že peňažný trh je vhodnou triedou aktív na vyčkávací prístup a investujeme len vtedy, keď identifikujeme atraktívnejšie príležitosti inde, ako to bolo v tomto mesiaci.

Komodity

Náš výhľad na zlato zostáva negatívny. Hoci konflikt medzi Izraelom a Hamasom spôsobil, že ceny zlata v novembri vzrástli o viac ako 8 %, domnievame sa, že vyššie reálne výnosy nástrojov s fixným výnosom nie sú pre zlato priaznivé.

Ku komoditám zaujímame neutrálny postoj. Stále sa domnievame, že ceny energií budú pravdepodobne v dôsledku problémov na strane ponuky rásť, a preto investujeme do európskych energetických spoločností, aby sme túto príležitosť využili.

 

Originálny zdroj informácie: Investment View | November 2023 - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.