Autor: Gerhard Winzer | Hlavný ekonóm EAM | Asset management slovenskej sporiteľne | 6 min. čítania

O dobrom, o zlom a Jastrabovi

Minulý týždeň priniesol dobré a zlé správy a tiež správy o boji s infláciou, všetky z USA. Trh práce bol vo februári o niečo menej napätý, ale turbulencie okolo americkej banky viedli k úteku investorov do bezpečného prístavu, t. j. do amerických štátnych dlhopisov. V polovici týždňa predseda amerického Federálneho rezervného systému (Fed) naznačil možnosť rýchlejšieho zvyšovania sadzieb.

Zatvorenie banky Silicon Valley

Minulý piatok, 10.3.2023 Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov (FDIC) zatvorila banku Silicon Valley Bank (SVB). Banka sa špecializovala na startupy z technologického sektora. Svoje vklady si z nej vyberalo čoraz viac klientov. Na pokrytie odlivu peňazí musela banka odpredať dlhopisy za nízke ceny. Realizácia cenových strát viedla k dodatočným potrebám financovania, ktoré nikto nechcel pokryť.

Súčasná hodnota a durácia

Objemy vkladov v SVB v posledných rokoch výrazne rástli. Následne boli investované do dlhopisov (štátnych a hypotekárnych). Prudký nárast výnosov v minulom roku však viedol k poklesu cien dlhopisov. Tu vstupuje do hry model súčasnej hodnoty (present value). Keď rastú kupónové výnosy, cena (súčasná hodnota) existujúcich dlhopisov klesá.

Kým bolo možné dlhopisy držať do splatnosti, nebol to problém. Pripomeňme si, že citlivosť dlhopisových portfólií na zmenu úrokových sadzieb  (durácia) v minulom roku rástla. Čím vyššia je citlivosť dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb, tým vyšší je pokles ceny dlhopisu na jeden percentuálny bod nárastu úrokových sadzieb. Ostatní manažéri preto minulý rok skracovali úrokové riziko (duráciu).

Protichodné ciele

Centrálna banka (Fed) má tri hlavné ciele:

1.       nízku infláciu

2.      plnú zamestnanosť

3.      stabilitu finančného trhu

Inflácia je už dlhší čas vysoká, preto je na jej zníženie je potrebná reštriktívna menová politika. Zvyšujú sa kľúčové úrokové sadzby a predávajú sa dlhopisy v súvahe centrálnej banky (kvantitatívne sprísňovanie). To však ohrozuje ďalšie dva ciele. Ako sa uvádza v nedávnom pracovnom dokumente: "Po roku 1950 neexistuje precedens výraznej dezinflácie (spomalenie tempa rastu inflácie) vyvolanej centrálnou bankou, ktorá by nemala za následok značné hospodárske obete alebo recesiu." (Managing Disinflation, Cecchetti a kol., február 2023). Okrem toho rýchle zvyšovanie základných úrokových sadzieb zvyšuje riziko krízy likvidity. V minulom roku sa do jednej z nich dostali penzijné fondy vo Veľkej Británii.

Nové opatrenie na zabránenie šírenia problémov 

Zatvorenie SVB vyvolalo obavy z možných dôsledkov. Napríklad či aj ostatné banky nezasiahne kríza likvidity, alebo možnosť, že sa ani iné startupy nedostanú k svojim vkladom. Ministerka financií Janet Yellenová a Federálny rezervný systém (Fed) zareagovali na vzniknutú situáciu počas víkendu niekoľkými opatreniami:

1.       V rámci nového programu Bank Term Funding Program (BTFP) Fed ponúkol bankám úvery so splatnosťou do jedného roka. Dlhopisy slúžiace ako kolaterál (zábezpeka) sa oceňujú podľa ich nominálnej hodnoty (a nie v aktuálnych nižších cenách). To by bankám umožnilo získať likviditu bez toho, aby museli realizovať účtovné straty z dlhopisov.

2.       Ministerstvo financií zabezpečuje tieto pôžičky vo výške 25 miliárd USD z Fondu na stabilizáciu výmenných kurzov.

3.       Podmienky pre tzv. Discount window (krátkodobé pôžičky pre finančné inštitúcie) budú zosúladené s podmienkami BTFP. Bankám budú k dispozícii zabezpečené úvery v rámci troch programov (primárny, sekundárny a sezónny úver).

4.       Všetky vklady klientov (zabezpečené aj nezabezpečené) majú byť chránené.

5.       Dcérsku spoločnosť SVB vo Veľkej Británii kúpi banka HSBC.

Strednodobé inflačné riziká pretrvávajú

Šéf amerického Fed-u J. Powell nedávno dvakrát vystúpil pred členmi podvýborov amerického kongresu s dôraznými vyhláseniami o boji proti inflácii. Kľúčovou bola veta: "Ak by súhrn dát naznačoval, že rýchlejšie sprísňovanie menovej politiky je opodstatnené, budeme pripravení zrýchliť tempo zvyšovania sadzieb." Pozitívne je, že správa o trhu práce za mesiac február ukázala ďalšie zvýšenie miery zamestnanosti. Hoci trh práce zostáva mimoriadne napätý, dochádza k zlepšeniu. Okrem toho sa priemerná hodinová mzda medzimesačne zvýšila len o 0,2 % (medziročne o 4,6 %).

14.3. bude zverejnená inflácia v USA za mesiac február. Očakáva sa, že jadrová inflácia (celková inflácia bez potravín a energií) medzimesačne vzrastie o  0,4 %. Anualizovaná hodnota predstavuje 4,8 % (0,4 % x 12 mesiacov). Inflácia zostáva príliš vysoká a pretrváva. Pokiaľ je však vplyv pádu SVB nejasný, je ťažké predstaviť si mimoriadne reštriktívnu menovú politiku (zrýchlenie cyklu zvyšovania sadzieb). To však zvyšuje strednodobé inflačné riziká.

 

Poznámka:

 

Expozícia AM SLSP a EAM v zasiahnutých bankách

Vo fondoch AM SLSP a EAM nie je žiadna priama expozícia na Silicon Valley Bank.

Akcie spoločnosti Signature Bank boli zastúpené v majetku fondu Fond maximalizovaných výnosov, a to na úrovni 0,53 % hodnoty majetku fondu ku dňu 10.3.2023. Čo bol posledný deň, kedy sa akcie spoločnosti Signature Bank obchodovali na burze Nasdaq.

V tomto rozsahu neočakávame negatívny dopad na hodnotu celkového majetku fondu. Fond maximalizovaných výnosov je široko diverzifikovaný akciový fond, táto udalosť nemala významnejší vplyv na hodnotu majetku podielnikov

Upozornenie

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.
Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.