Autor: Investičný tím EAM | Tím externej komunikácie EAM | Asset management slovenskej sporiteľne | 5 min. čítania

Prevzatie Credit Suisse a jeho možné dôsledky 

Minulý týždeň sa po udalostiach s americkými regionálnymi bankami dostala pod tlak aj veľká švajčiarska banka Credit Suisse. Trhy ju pozorne sledovali už niekoľko mesiacov, pretože prešla rozsiahlou reštrukturalizáciou svojho obchodného modelu.

Búrlivý víkend pre bankový sektor skončil v nedeľu 19.3.2023, keď švajčiarska banka UBS súhlasila s prevzatím svojho problémového konkurenta Credit Suisse za 3,25 miliardy USD.

Táto čiastka za prevzatie predstavuje zlomok záverečnej ceny Credit Suisse zo 17.3.2023, ktorá bola 1,86 CHF. Akcionári Credit Suisse budú musieť akceptovať značné straty. Podľa Financial Times zaplatí UBS približne 0,76 CHF za akciu vo vlastných akciách UBS. Predstavenstvo Credit Suisse predtým odmietlo ponuku vo výške 0,25 CHF.
Okrem toho Švajčiarska národná banka (SNB) poskytne Credit Suisse pomoc vo výške 100 mld. USD v podobe dodania likvidity.

Švajčiarska národná banka ako hnacia sila

Podľa médií rokovania oboch strán prebiehali od stredy. Keď úverová linka SNB vo výške 50 mld. CHF nestačila na zastavenie poklesu ceny akcií Credit Suisse a na to, aby si klienti naďalej nevyberali svoje peniaze, centrálna banka zasiahla núteným zlúčením.

Zlúčenie malo pomôcť uzavrieť prípad Credit Suisse. Svetová ekonomika však pocíti dôsledky, a to kvôli nedávnym otrasom v americkom a európskom finančnom systéme. Ešte pred dvoma týždňami sa zdalo, že zvyšovanie sadzieb centrálnych bánk v USA a Európe má malý vplyv na ekonomiku. Európska a americká ekonomika dosahovali v predchádzajúcich štvrťrokoch lepšie výsledky, ako sa očakávalo. Mnohými očakávaná recesia sa nedostavila. Zmenilo sa to s platobnou neschopnosťou banky Silicon Valley Bank (SVB), ktorú odsúdil na zánik výber vkladov a straty z bezpečných dlhopisov.

Erste Asset Management: pomalší rast

Domnievame sa, že tieto udalosti budú spomaľovať hospodársky rast, a to predovšetkým prostredníctvom dvoch kanálov:
Náklady na úvery sa pre banky v posledných týždňoch zvýšili, ale toto zvýšenie sa prenieslo na klientov. Vyššie náklady na úvery majú tlmiaci účinok na rast.

Deje sa to v situácii, keď banky v posledných mesiacoch sprísnili svoje úverové štandardy. Inými slovami, zobrať si úver sa stalo ťažšie a drahšie.

Vplyv na základné úrokové sadzby

Trhy začali započítavať slabší hospodársky vývoj - prejavuje sa to v očakávaných základných úrokových sadzbách, ktoré v posledných dvoch týždňoch klesli. Hoci trh stále ráta so zvyšovaním úrokových sadzieb v marci a máji, účastníci trhu následne očakávajú ich výrazné zníženie (pozri graf).

 

 

Trh očakáva zníženie základnej úrokovej sadzby amerického Fedu.

 

Centrálne banky v Európe a USA v poslednom čase považovali nižší hospodársky rast za prijateľný vedľajší efekt snahy znížiť infláciu. Inými slovami - centrálne banky chcú nižší hospodársky rast. Vzhľadom na tieto okolnosti môžu mať udalosti okolo SVB a Credit Suisse aj pozitívny aspekt. Vo všeobecnosti by pre akciový trh bolo pravdepodobne lepšie, keby sa rast v dôsledku nedávnych bankových turbulencií spomalil, ako keby americký Fed musel zvýšiť úrokové sadzby na viac ako 6 %. V oboch prípadoch by sa hospodársky rast spomalil, ale v prípade prvého scenára by diskontná sadzba uplatňovaná na zisky nemusela byť taká vysoká. To znamená, že časť vplyvu, ktorý mal rast výnosov na akciové trhy, by sa obrátila.

Nižšie riziko v zmiešaných fondoch Erste AM

Z nášho pohľadu sa riziko recesie zvýšilo. Preto spoločnosť Erste Asset Management znížila rizikový profil v zmiešaných fondoch. Táto opatrná stratégia sa realizovala znížením objemu akcií. Uvoľnené prostriedky boli prerozdelené do investícií blízkych peňažnému trhu a do európskych štátnych dlhopisov.

V nami spravovaných fondoch nedržíme dlhopisy AT1

Dlhopisy AT1 (dlhopisy dodatočného kapitálu Tier 1) nie sú v podielových fondoch spravovaných spoločnosťou Erste Asset Management povolené, a preto nie sú zahrnuté v žiadnom z nich. Dlhopisy AT1 boli zavedené po globálnej finančnej kríze v roku 2008, aby slúžili ako rezerva, keby bankám hrozil krach. Považujú sa za ekvivalent akcií a ich cieľom je poskytnúť dodatočnú rezervu, aby banky mohli prežiť obdobie krízy. Aktíva AT1 sa konvertujú na akcie alebo sa odpíšu, ak ukazovatele banky klesnú pod určitú hranicu. Napríklad v Credit Suisse švajčiarsky Úrad pre dohľad nad finančným trhom v nedeľu večer rozhodol, že tieto cenné papiere budú úplne odpísané.

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.