Autor: Investičné oddelenie EAM | Erste Asset Management | 6 min. čítania

 

Čo sa v súčasnosti deje na finančných trhoch? V našom investičnom výhľade sa budeme venovať aktuálnemu dianiu a budeme prezentovať názor náš názor na rôzne triedy finančných aktív.

 

Ekonomický výhľad

Súhrn zverejnených ekonomických indikátorov vo svete poukazuje na priemerný hospodársky rast a klesajúcu infláciu. Na druhej strane riziká pre budúci rast globálneho hospodárska ostávajú zvýšené a vidíme aj nárast inflačných rizík.

         ·            Spojené štáty americké vyčnievajú vďaka dobrým makroekonomickým výsledkom, zatiaľ čo Európa stagnuje.

         ·            Inflácia v eurozóne a USA klesá pomalšie ako sa očakávalo.

         ·            Druhá najväčšia ekonomika sveta, Čina, čelí slabšiemu rastu ekonomiky.

         ·            Cyklus zvyšovanie sadzieb v rozvojových krajinách sa skončil a očakávame, že vo vyspelých ekonomikách čoskoro skončí.

Scenáre budúceho vývoja globálneho hospodárstva:

1. Mäkké pristátie: Ak bude inflácia naďalej klesať smerom k cieľu centrálnej banky (2%), priestor na zníženie sadzieb v budúcom roku môže narásť. Okrem toho sa v tomto scenári zlepšuje situácia na strane ponuky (vyšší rast produktivity). Hospodársky rast vo vyspelých trhoch však oslabuje na podpriemernú úroveň v dôsledku oneskoreného účinku zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb. Pravdepodobnosť scenára: 40 %.

2. Stagnácia: Centrálne banky prestávajú zvyšovať základné úrokové sadzby, ale menová politika sa stále stáva reštriktívnejšou: A) Rastúce reálne úrokové miery v dôsledku klesajúcej inflácie. B) Klesajúca neutrálna reálna úroková miera po dočasnom zvýšení počas pandémie, ale základné úrokové sadzby zostávajú vysoké v dôsledku pretrvávajúcich inflačných rizík.
Pravdepodobnosť scenára: 40 %.

3. Inflácia / tvrdé pristátie: Miera rastu inflácie ostane vysokej úrovni alebo inflácia dokonca opäť vzrastie, pretože globálny hospodársky rast zostáva odolný. Centrálne banky po dlhšej odmlke zvyšujú kľúčové úrokové sadzby. Pravdepodobnosť: 20 %.

 

Triedy aktív

Minulý mesiac sme sa rozhodli pre defenzívny prístup a znížili sme celkové riziko nášho portfólia. V septembri sa budeme držať defenzívneho prístupu. Upravili sme pozície v portfóliách, aby sme zohľadnili potenciál vyšších úrokových sadzieb.

Akcie

Náš postoj k akciám sa v auguste zmenil z preváženia na neutrálny a túto pozíciu si držíme aj v septembri. Dôvodom je naďalej silný trh práce (rast miezd a nízka nezamestnanosť) a pokles očakávaného rastu ziskov po silnom predchádzajúcom kvartáli.

Z regionálneho hľadiska sme sa rozhodli znížiť alokáciu v Európe o 50 % vzhľadom na oslabenie hospodárskych podmienok v regióne. Predpokladáme, že to bude mať nepriaznivý vplyv na európske akcie. V dôsledku toho sme alokovali prostriedky do USA a postupne tam zvyšujeme podiel smerom k neutrálnej alokácií.

Po dôkladnej analýze rôznych sektorov a investičných štýlov sme sa rozhodli uskutočniť strategickú zmenu v našom investičnom zameraní. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú klímu sme upustili od investovania do európskych spoločností s nízkou kapitalizáciou a namiesto toho sa zamerať na európsky energetický sektor. Naše rozhodnutie vychádza z nášho očakávania potenciálneho zvýšenia cien energií, ktoré bude podľa nášho názoru pre energetické spoločnosti prospešné.

 

Štátne dlhopisy

V oblasti štátnych dlhopisov sme vzhľadom na ich slabú dynamiku naďalej opatrní. Zdá sa, že rastie pravdepodobnosť mäkkého pristátia v USA, čo by mohlo viesť k trvalému rastu výnosov.

Na druhej strane Atlantiku sa európska ekonomika potýka so spomaľujúcou sa dynamikou. Zdá sa však, že ECB je odhodlaná pokračovať v boji proti inflácii a udržať sadzby na vyššej úrovni dlhšie. Centrálne banky na rozvíjajúcich sa trhoch majú v cykle zvyšovania sadzieb značný náskok a čelia problémom v podobe spomaľujúceho sa globálneho hospodárskeho výhľadu a posilňujúceho sa dolára.

Na základe nášho výhľadu výnosov sme v septembri ponechali naše regionálne preferencie nezmenené. Našou hlavnou voľbou sú dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov v lokálnych menách, po ktorých nasleduje Európa a rozvíjajúce sa trhy v tvrdých menách. USA zostávajú našou najmenej preferovanou voľbou.

 

Podnikové dlhopisy

Európske podnikové dlhopisy vykazujú relatívny rast v porovnaní s USA, kde výnosy vzrástli výraznejšie. Rozhodli sme sa preto mierne pridať do európskych dlhopisov s vysokým výnosom. Zdá sa, že už zvýšený rozdiel v rozpätí ocenil väčšinu negatívnych správ týkajúcich sa európskej ekonomiky. V súlade s tým sa nám táto úroveň zdá byť spravodlivá.

V rámci niektorých našich portfólií sme alokovali do amerických podnikových dlhopisov. Vzhľadom na negatívnu dynamiku a potenciál ďalšieho rastu výnosov sme sa rozhodli naše pozície znížiť.

Náš postoj k ázijským dlhopisom s vysokým výnosom zostáva nezmenený, keďže iniciatívy čínskej vlády na podporu ekonomiky a podporu realitného sektora vnímame ako pozitívny signál pre ázijský trh s vysokým výnosom.

 

Peňažný trh

Vzhľadom na inverznú výnosovú krivku naša investičná stratégia v súčasnosti uprednostňuje produkty peňažného trhu. Táto preferencia vyplýva z atraktívnych výnosov a nízkorizikového profilu z hľadiska durácie.

 

Komodity

Investičné prostredie pre zlato sa podľa nášho názoru vo všeobecnosti zhoršilo. V dôsledku rastu výnosov a súčasného poklesu inflácie sa reálne výnosy citeľne zvýšili. To je pre zlato negatívny faktor. Keďže v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky obratu vo vývoji úrokových sadzieb, rozhodli sme sa hodnotiť zlato negatívne, a preto sme naše pozície predali.

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.