Autor: Ludovica Vallese – junior ESG-analitička| 3 min. čítania

 

Klimatické skóre: Ako môžeme identifikovať udržateľných lídrov a tých, čo zaostávajú

V roku 2020 sme v Erste Asset Management zaviedli hodnotenie ESGenius® Score, ktoré kombinuje environmentálne (E), sociálne (S) údaje a údaje o správe a riadení spoločnosti (G), s cieľom posúdiť správanie a výkonnosť spoločností v oblasti ESG. Hodnotenie uplatňuje prístup „najlepší vo svojej triede“ (best-in-class), ktorý bol úspešne integrovaný ako vstupný údaj pre posúdenie investovateľnosti do spoločností.

V roku 2023 sme s cieľom zlepšiť analýzu správania spoločností v oblasti ESG spustili Klimatické skóre. Klimatické skóre kombinuje rôzne environmentálne údaje, s cieľom definovať lídrov a zaostávajúcich v jednotlivých sektoroch. Skóre vzniklo kvôli potrebe kvantitatívne komunikovať naše výskumy o najdôležitejších environmentálnych faktoroch a ich rizikovom vplyve na rôzne sektory.

Cieľom tohto článku je predstaviť metodiku, ktorá stojí za týmto novým skóre, prostredníctvom analýzy jednej zo zaostávajúcich spoločností identifikovaných v sektore verejných služieb: Adani Power Limited, dodávateľa elektrickej energie a prevádzkovateľa niekoľkých uhoľných elektrární v Indii. Klimatické skóre sa vyhodnocuje pre každú spoločnosť kombináciou troch základných vstupov:

  • kľúčové otázky životného prostredia
  • trend emisií uhlíka
  • environmentálne skóre v našom výpočte ESGenius Score

 

Kľúčové otázky životného prostredia

Environmentálne kľúčové otázky sú relevantné environmentálne údaje poskytnuté spoločnosťou MSCI, ktoré sa týkajú 13 faktorov rizika a príležitostí. Pre každú spoločnosť sa berú do úvahy len faktory relevantné pre dané odvetvie priemyslu. Napríklad spoločnosť Adani Power limited by mohla využiť veľké príležitosti prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie, prezentuje ale veľmi slabé výsledky v oblasti riešenia toxického odpadu, emisií uhlíka a využívania vody, čo sú jasné rizikové faktory.

Tieto faktory sa následne skombinujú do jedinečného skóre, ktoré vyjadruje, ako je spoločnosť vystavená environmentálnym faktorom a ako dobre dokáže túto expozíciu riadiť. V prípade spoločnosti Adani je výsledkom kombinácia vysokej expozície a nízkych riadiacich schopností, vďaka čomu je výsledné skóre výrazne pod priemerom.

Emisie uhlíka

Druhým vstupným údajom použitým na výpočet klimatického skóre je vývoj alebo trend emisií uhlíka, ktorý sa hodnotí pomocou emisií rozsahu 1 a 2 (pozn.: emisie skleníkových plynov sa podľa protokolu GHG (Greenhouse Gas Protocol) delia do troch kategórií: Scope 1, 2 a 3 podľa oblasti podnikania, aby firmy z jednotlivých oblastí mohli svoje emisie navzájom porovnávať). Trend sa vypočíta na základe zohľadnenia dvoch rôznych aspektov: celkových vyprodukovaných emisií a intenzity emisií. Intenzita emisií predstavuje emisie skleníkových plynov vyprodukované na 1 milión USD príjmov. Táto dvojitá analýza zabezpečuje, že rastúce spoločnosti, ktoré budú pravdepodobne čeliť rastúcim emisiám v dôsledku rozšírenia podnikania, nebudú penalizované. Trend emisií sa získava zohľadnením priemernej štruktúry historických celkových emisií a intenzity emisií.

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj celkových emisií a intenzity emisií spoločnosti Adani v priebehu rokov a relatívny trend. Spoločnosť predstavuje osobitný prípad s klesajúcim trendom intenzity emisií a naopak rastúcim trendom celkových emisií. Tieto dva trendy zaraďujú spoločnosť pri jednom vstupe medzi najlepšie a pri druhom vstupe medzi najhoršie analyzované spoločnosti. Aby sme tieto extrémy zmiernili, berieme do úvahy priemer, čo vedie k priemernému výsledku v porovnaní s ostatnými spoločnosťami.

Graf: Intenzita emisií a celkové emisie spoločnosti Adani

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

E-score

Posledným vstupným údajom je environmentálne skóre nášho ESGenius® Score, ktoré kombinuje environmentálne údaje MSCI a ISS. V rámci komplexnej analýzy ESGenius® sa pre každú spoločnosť určí skóre ESGenius® od 0 do 100. Celkové skóre sa skladá zo zložiek E (Environmentálna), S (Sociálna) a G (Riadiaca). Keďže hodnotenie klímy sa zameriava na environmentálne riziká a na to, ako sa s nimi spoločnosti vyrovnávajú, do hodnotenia klímy je zahrnutá len environmentálna zložka, t. j. skóre E hodnotenia ESGenius®. Viac informácií o našej analýze a skóre nájdete na našej webovej stránke.

Po vyhodnotení všetkých troch vstupov sa prehodnotia na základe stupnice 1-10 a skombinujú sa. Spoločnosť Adani Power limited má jedno z najnižších skóre vyplývajúcich z kombinácie kľúčových environmentálnych faktorov, ako aj nízke E-skóre. Výsledkom kombinácie týchto dvoch faktorov s priemerným skóre uhlíkového trendu je skóre 2,25. Nízky výsledok klimatického skóre ju identifikuje ako jednu zo zaostávajúcich spoločností v sektore verejných služieb.

Záver

Vďaka kombinácii rôznych environmentálnych faktorov, ktoré hodnotia príslušné riziká a príležitosti pre každý sektor GICS (Global Industry Classification Standard), by sa klimatické skóre nemalo považovať za hodnotenie spoločností, ale skôr za nástroj na identifikáciu lídrov a zaostávajúcich spoločností v každom sektore. To znamená, že účinky klimatickej zmeny a súvisiace riziká pre spoločnosti možno lepšie zohľadniť v analýze udržateľnosti spoločností.

Slovník technických pojmov nájdete na tomto odkaze: Fund Glossary |  Erste Asset Management

Právne upozornenie: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Originálny zdroj informácie: Climate Score: How we can identify sustainable leaders and laggards - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.