Autor: CHRISTIAN GAIER – riaditeľ úseku Investície – Management EAM SK | 2 min. čítania

 

Rozlúčili sme sa s ďalším rokom nabitým udalosťami. A to je správny čas obzrieť sa späť. Na finančnú horskú dráhu, ktorá definovala rok 2023. Ale tiež sa pozrieť na výhľady pre rok 2024.

Prehľad roku 2023

Napriek obavám z recesie ekonomika USA a svetová ekonomika nepodľahli očakávaniam a preukázali odolnosť, hoci nie bez následkov. Index S&P 500 vzrástol o viac ako 20 %, ale tento rast bol ťahaný prevažne technologickým sektorom, ktorému dominovalo niekoľko veľkých mien. Ostatné segmenty trhu zaostávali. Je pozoruhodné, že s výnimkou technológií, priemyselných podnikov a financií čelili ostatné segmenty trhu skôr poklesu hodnoty. Ak sa však na tieto čísla pozrieme v širšom kontexte, po minuloročných nárastoch sme sa vrátili len na úrovne indexu S&P zaznamenané na začiatku roka 2022 - medzitým sme prešli ťažkými časmi.

Pri pohľade na výkonnosť našich fondov sme hrdí na to, že sme cez rok 2023 preplávali pomerne úspešne a priniesli našim klientom výnosy v rozmedzí 4-7 % v prípade našich dlhopisových a zmiešaných fondov, a dokonca až 25 % vo Fonde maximalizovaných výnosov. Ten je našim vlajkovým akciovým fondom.

 

Výkonnosť Fondu maximalizovaných výnosov (30.12.2022-29.12.2023)

Prognózy na rok 2024: Dilema mäkkého pristátia

Konsenzus pre rok 2024 predpovedá ďalšie spomalenie americkej a globálnej ekonomiky s miernym rastom HDP o 1 %. Očakáva sa, že toto spomalenie bude sprevádzať pokles inflácie. To môže hlavné centrálne banky, ako napríklad FED, podnietiť k tomu, aby do polovice roka začali so znižovaním úrokových sadzieb. Tzv. lepkavá inflácia (pretrvávajúci rast spotrebiteľských cien a miezd), spôsobená predovšetkým vysokým rastom miezd, naďalej vyvoláva obavy, čo vedie centrálne banky k opatrnosti. Najmä pri náznakoch poklesu ekonomických aktivít a znížení inflačných tlakov budú centrálne banky znižovať sadzby. Zatiaľ očakávame, že sa budú riadiť doterajšou rétorikou.

Koncept „mäkkého pristátia” bol očakávaným scenárom v roku 2023 a naďalej zostáva ústrednou témou pre rok 2024. Dosiahnutie rovnováhy medzi udržaním rastu a zároveň obmedzenie inflácie predstavuje veľkú výzvu. Odolnosť ekonomiky voči vyšším úrokovým sadzbám je síce pozoruhodná, ale očakáva sa, že sektory ako spotrebiteľské výdavky a vládne výdavky v nadchádzajúcom roku oslabia, čo ovplyvní rast HDP.

Pri pohľade na najnovšie zverejnené údaje sme optimistickí a naďalej veríme v scenár mäkkého pristátia. Účastníci trhu sú však veľmi citliví na ekonomické údaje a hospodárske výsledky spoločností, ktoré by mohli rýchlo viesť k zmene nálady na trhoch aspoň na krátky čas. To sa prejaví v celkovej vyššej volatilite aj v roku 2024.

 

Témy, ktoré by mali byť hnacím motorom v roku 2024

 

  • V Číne dochádza k postupnému spomaľovaniu HDP, zatiaľ čo na rozvíjajúcich sa trhoch sa v prostredí klesajúcich globálnych úrokových sadzieb a rozdielnych trajektórií rastu predpokladá obrat. Demografické rozdiely medzi starnúcimi vyspelými ekonomikami a mladými rozvíjajúcimi sa trhmi majú rôzny vplyv na dynamiku globálnej ekonomiky.

 

  • Geopolitické zmeny narúšajú globalizáciu a rozdeľujú svet na konkurenčné bloky.
  • Zvyšuje sa naliehavosť boja proti klimatickým zmenám, pretože doterajšie opatrenia nedokážu obmedziť emisie skleníkových plynov a potrebné sú rozhodnejšie kroky. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo si vyžaduje výrazné prerozdelenie kapitálu v rámci energetickej infraštruktúry.
  • Technologické inovácie na čele s tzv. disruptívnymi digitálnymi technológiami a umelou inteligenciou menia náš životný štýl a potenciálne aj pracovný trh.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.