Autor: Gerhard Winzer | 5 min. čítania

 

Podľa najnovších údajov zostáva ekonomické prostredie v USA napriek zvýšeniu úrokových sadzieb priaznivé. Zdá sa, že hospodárstvo naďalej výrazne rastie, zatiaľ čo inflácia čoraz viac klesá smerom k cieľovej hodnote centrálnej banky 2 %. Otázne je len to, ako dlho sa tento scenár udrží, a predovšetkým to, ako zareaguje FED na svojom prvom z celkovo ôsmich tohtoročných zasadnutí FOMC.

Upozornenie: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Investícia do cenných papierov obsahuje okrem príležitostí aj riziká.

Aký vplyv majú vyššie úrokové sadzby?

Ešte pred rokom sa mnohí analytici obávali recesie. V minulosti také rýchle a výrazné zvyšovanie kľúčových úrokových sadzieb, aké sme zažili v posledných dvoch rokoch v USA, spôsobilo hospodársky pokles. Keďže však ekonomika zostáva silná, a preto existuje čoraz viac argumentov proti recesii, scenár „mäkkého pristátia“ sa stával čoraz pravdepodobnejším. V tomto scenári inflácia klesá smerom k cieľovej hodnote centrálnej banky 2 % bez toho, aby ekonomika skĺzla do recesie.

Vzhľadom na to by údaje o vývoji americkej ekonomiky za posledné dva štvrťroky zodpovedali skôr scenáru „bez pristátia“, t. j. klesajúcej inflácii, pričom hospodársky rast zostáva napriek zvyšovaniu úrokových sadzieb robustný. Na konci roka 2023 vzrástla americká ekonomika po očistení od inflácie o prekvapivo výrazných 0,8 %, t. j. o 3,3 % na ročnej báze. Upravený a medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) bol už v 3. štvrťroku na úrovni silných 4,9 %. Jadrová inflácia, vychádzajúca z príslušného predchádzajúceho štvrťroka a prepočítaná na ročnú mieru, bola zároveň už druhý štvrťrok po sebe na úrovni 2 %.

Upozornenie: Minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.

Graf: Rast americkej ekonomiky od roku 2021 (Anualizované a upravené o infláciu)

Bližší pohľad na trh práce ukazuje prvé známky oslabenia dopytu vrátane poklesu počtu voľných pracovných miest v USA. Zvyšovanie úrokových sadzieb má zvyčajne oneskorený - a tiež nie vždy identický - vplyv na ekonomiku. Je preto dosť možné, že reštriktívnejšia menová politika v konečnom dôsledku utlmí hospodársky rast. Nachádzame sa teda pravdepodobne vo fáze prechodu od vysokého k nízkemu rastu.

Čo dnes robí americká centrálna banka?

To nás privádza k otázke, ako americký FED reaguje na súčasné prostredie. Na konci januára má najdôležitejšia centrálna banka sveta prijať prvé z celkovo ôsmich rozhodnutí o úrokových sadzbách v roku 2024. Hoci trh očakáva v tomto roku viacero znížení úrokových sadzieb, je veľmi pravdepodobné, že sadzba FED-u zostane na dnešnom zasadnutí nezmenená.

Upozornenie: minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.

Graf: Kľúčová úroková sadzba v USA (Vývoj za posledných 10 rokov)

Horná hranica rozpätia sadzby FED-u je v súčasnosti 5,5 %. Pokles inflácie v posledných mesiacoch zmenil aj prevládajúcu tému na trhu. Zatiaľ čo predtým sa diskutovalo o úrovni, na ktorú by sa mali sadzby zvýšiť, teraz sa pozornosť sústreďuje na to, kedy sa opäť znížia.

Sadzba FED-u: chôdza po lane

Predseda FED-u Jerome Powell sa vo svojom prejave po zasadaní FOMC pravdepodobne pokúsi argumentovať proti skorému a prudkému zníženiu úrokových sadzieb. Všeobecne totiž platí, že príliš skoré zníženie úrokových sadzieb zvyšuje riziko druhej vlny inflácie, zatiaľ čo príliš neskoré zníženie úrokových sadzieb v sebe skrýva riziko recesie.

Kedy sa budú úrokové sadzby opäť znižovať, závisí nielen od inflácie, ale aj od očakávaného vplyvu zvyšovania úrokových sadzieb na hospodársky rast. Keďže hospodársky rast a trh práce zostávajú silné, dôvera centrálnych bankárov v to, že inflácia zostane na úrovni 2 %, je na nižšej úrovni. Centrálna banka preto bude pri znižovaní úrokových sadzieb postupovať opatrne a svoju menovú politiku zatiaľ ponechá reštriktívnu.

Priaznivé prostredie na akciovom trhu

Akciový trh medzitým v posledných dvoch týždňoch dosiahol nové maximá, čím vyrovnal predchádzajúce maximá z konca roka 2021. Pozoruhodné je, že hnacím motorom nebola nádej na zníženie úrokových sadzieb zo strany FED-u. V skutočnosti trh v poslednom čase počíta s vyššími úrokovými sadzbami. Náladu na akciovom trhu skôr podporili aj dobré hospodárske údaje z USA.

To, či k prvému zníženiu úrokových sadzieb v USA dôjde na konci prvého štvrťroka, v druhom štvrťroku alebo v treťom štvrťroku, sa už nezdá byť príliš relevantné. Vyhlásenia predsedu FED-u Powella zamerané na boj proti inflácii, t. j. jastrabie vyhlásenia, by preto nemali mať na akciový trh dlhodobý negatívny vplyv. Zároveň ale existujú aj aktuálne riziká: minulý týždeň ceny ropy prudko vzrástli po raketovom útoku na ropný tanker v Adenskom zálive. Zvýšené riziko eskalácie situácie na Blízkom východe by tiež mohlo ovplyvniť pozitívnu náladu na trhu.

Upozornenie: investícia do cenných papierov obsahuje okrem príležitostí aj riziká.

 

Záver

Hoci trh očakáva, že americký FED tento rok zníži kľúčové úrokové sadzby, je pravdepodobné, že minimálne na prvom zasadnutí FOMC v tomto roku zostane zatiaľ všetko po starom. Predseda FED-u  Jerome Powell bude pravdepodobne skôr opatrný, pokiaľ ide o prvotné znižovanie úrokových sadzieb. Zároveň by to však nemalo mať príliš veľký vplyv na akciový trh vzhľadom na to, že trhy v poslednom období podporujú najmä robustné ekonomické údaje z USA. Napriek pozitívnej nálade na trhu však geopolitické riziko spojené s konfliktom na Blízkom východe zostáva faktorom.

 

 

Slovník technických pojmov nájdete na tomto odkazeFund Glossary |  Erste Asset Management

Originálny zdroj informácie: US interest rate: What are we to expect in the coming months? - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.