Autor: Erste AM Communications | 5 min. čítania

 

Ak máte záujem investovať do akcií, možno sa najprv pozeráte len na vývoj ceny akcií. Čím väčší je potenciál rastu, tým väčší je váš záujem. Okrem rastúcich cien je tu ešte jeden faktor, ktorý robí spoločnosti zaujímavými: dividenda, ktorú vyplácajú svojim akcionárom. Vo všeobecnosti však treba tiež poznamenať, že investovanie do akcií s vyplácanými dividendami so sebou prináša riziká, ale aj príležitosti.

Dividenda ponúka investorom vítanú príležitosť zarobiť na akciách aj v prípade, že sa ich ceny nehýbu. V prípade poklesu cien môžu akcie, ktoré vyplácajú vysoké dividendy, absorbovať časť strát. Každý rok tak získate svoj podiel na zisku, podobne ako pri zbere citrónov.

Čo je dividenda?

Kúpou akcie sa kupujúci stáva spolumajiteľom príslušnej spoločnosti. Preto sa akcionári zvyčajne podieľajú aj na zisku spoločnosti, inými slovami, dostávajú dividendu.

Spoločnosti, ktoré sú schopné vyplácať dividendy, sú často spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a dlhou tradíciou na burze. Spoločnosti, ktoré časť svojho zisku odovzdávajú akcionárom vo forme dividend, majú silné základy a určitú ziskovú silu, ktorá im pomáha tlmiť neúspechy pri výraznejších výkyvoch cien na burze.

📊 Na čom sa zakladá výška dividendy?

Po úspešnom ukončení finančného roka rozhodujú vlastníci na výročnom valnom zhromaždení o tom, či, a v akej výške, bude vyplatená dividenda. Výška vychádza z finančnej situácie spoločnosti a zohľadňuje očakávané hospodárske výsledky.

 

🗓 Ako často sa vyplácajú dividendy?

V Európe sa dividendy zvyčajne vyplácajú raz ročne a profitujú z nich všetci akcionári. V konkrétnych prípadoch sa však dividendy vyplácajú aj štvrťročne alebo dokonca mesačne. Takéto spoločnosti sa nachádzajú najmä v USA.

Musí spoločnosť vyplácať dividendy?

Nie - dividenda nie je vopred daná a na jej vyplatenie nie je právny nárok. Ak je to dôležité pre úspech podniku, celý zisk spoločnosti sa môže použiť na investície alebo na tvorbu rezerv. Akcionári síce v danom okamihu nemusia dostať vyplatenú dividendu, ale existuje šanca, že zisky, ktoré spoločnosť reinvestovala, povedú z dlhodobého hľadiska k rastu cien akcií.

💰 Čo sa stane s dividendou v podielovom fonde?

Akciový fond investuje do viacerých spoločností, vrátane tých, ktoré vyplácajú dividendy. Pri niektorých akciových fondoch majú investori na výber z dvoch možností:

  •      tranža s výplatou výnosu

Investori s výplatnou tranžou profitujú z ročnej distribúcie. Výšku výplaty každoročne určuje investičná spoločnosť, ktorá fond spravuje. Existuje však zákonom stanovená spodná hranica výšky distribúcie.

 

  •      tranža bez výplaty výnosu (reinvestícia výnosu)

Akonáhle spoločnosť vyplatí dividendu, zvýši sa tým vypočítaná hodnota fondu. Dividendy spravidla používa manažment fondu na ďalšie nákupy akcií, t. j. reinvestície.

 

Aký je dividendový výnos?

Dividendový výnos je pomer, podľa ktorého možno posúdiť výnosnosť akcie. Vyjadruje sa ako podiel vyplatenej dividendy a ceny akcie. Dividenda vo výške 10 EUR na akciu a cena akcie 200 EUR teda dáva dividendový výnos 5 %.

 

Čím vyšší je dividendový výnos, tým je akcia pre investorov zaujímavejšia. Dôvod je zrejmý: tieto akcie sľubujú atraktívnu účasť na zisku a vysoký dividendový výnos signalizuje úspešné podnikanie. Treba však upozorniť, že vysoký dividendový výnos môže byť aj dôsledkom rýchleho poklesu ceny akcie. Preto by sme sa pri posudzovaní akcie mali zamerať aj na iné kľúčové ukazovatele, napr. pomer ceny k zisku alebo k pomeru vlastného imania.

📈 Dividendy tvoria veľkú časť výkonnosti akciového trhu

Pohľad na MSCI World, jeden z najdôležitejších akciových indexov na svete, ukazuje, že výplata dividend tvorí významnú časť celkovej výkonnosti („total return“). Rozdiel vo výkonnosti medzi akciovým indexom, ktorý zahŕňa výplaty dividend (MSCI World net return Index), a akciovým indexom, ktorý dividendy nezahŕňa (MSCI World Price Index), predstavuje za posledných desať rokov takmer 40 %!

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Graf: Globálne akcie s dividendami a bez dividend

💶 Spätný odkup akcií vs. výplata dividend - aký je medzi nimi rozdiel?

Okrem výplaty dividend majú spoločnosti aj ďalší spôsob, ako vrátiť kapitál svojim investorom: spätný odkup akcií. Funguje to takto: spoločnosť nákupom vlastných akcií zníži počet akcií obchodovaných na burze. Toto zníženie vedie, za nezmenených ostatných podmienok, k rastu cien akcií, z čoho majú akcionári prospech.

A preto aj časť zisku určená na dividendy sa rozdelí medzi menší počet akcií; v tomto prípade majú akcionári opäť prospech, tentoraz z vyšších dividend. Aj spoločnosti z toho majú prospech: spätný odkup akcií zvyčajne zvyšuje zisk na akciu.

 

Originálny zdroj informácie: 🍋 Dividend basics for shareholders - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.