Autor: Paul Severin| 5 min. čítania

 

Kľúčová úroková sadzba má významný vplyv na to, aký úrok dostanete na sporiacom účte, alebo koľko musíte zaplatiť, keď si vezmete úver. Kľúčová úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) je v súčasnosti na úrovni 4,50 % - to sa však môže zmeniť na zasadnutiach ECB o úrokových sadzbách vo Frankfurte v najbližších mesiacoch.

Trh očakáva, že kľúčové úrokové sadzby sa v tomto roku znížia po tom, ako sa inflačné tlaky v posledných mesiacoch postupne zmiernili. V tomto článku si povieme o úlohe kľúčovej úrokovej sadzby a o tom, ktoré úrokové sadzby sú relevantné.

 

Akú úlohu zohráva kľúčová úroková sadzba ECB?

Kľúčové úrokové sadzby ovplyvňujú najmä úrokovú situáciu na krátkom konci výnosovej krivky, tzv. peňažnom trhu, a teda splatnosti maximálne do jedného roka. To znamená, že centrálne banky svojou úrokovou politikou kontrolujú úroveň úrokových sadzieb na krátkom konci výnosovej krivky. Napríklad výnosová krivka nemeckých štátnych dlhopisov, ktorá dlho prinášala záporné výnosy, sa v dôsledku posledného zvýšenia úrokových sadzieb centrálnou bankou zmenila na kladnú.

 

Úrokové sadzby (známe aj ako „výnosy“) pre dlhé splatnosti sa vypočítavajú na kapitálovom trhu. Pri výpočte „výnosov“ sa zohľadňujú napríklad aktuálne denné ceny štátnych dlhopisov a úrokové platby z týchto dlhopisov („kupóny“). Preto sa úrokové platby („kupóny“) z dlhopisov líšia od výnosov, keďže ceny, a teda aj výnosy dlhopisov sa denne menia, môže to byť aj každú sekundu, v súlade s novými úrokovými očakávaniami účastníkov trhu.

Účastníci trhu analyzujú, aké rozhodnutia o úrokových sadzbách možno od centrálnej banky očakávať, a podľa toho konajú. Riadia sa najmä vývojom inflácie a hospodárskym vývojom. V posledných rokoch pôsobia ako účastníci trhu s dlhodobejšími dlhopismi aj samotné centrálne banky, ktoré nakupujú štátne a podnikové dlhopisy. Ide o súčasť nástrojov menovej politiky, ktoré má centrálna banka k dispozícii.

 

Ktorá je teda HLAVNÁ kľúčová úroková sadzba?

Presne povedané, existuje niekoľko kľúčových úrokových sadzieb ECB. Kľúčová úroková sadzba je spravidla úroková sadzba, za ktorú si komerčné banky môžu požičiavať peniaze od ECB. Táto úroková sadzba je známa aj ako hlavná refinančná sadzba.

Rakúska národná banka definuje kľúčovú úrokovú sadzbu nasledovne: Krátkodobá úroková sadzba, ktorej zmena ovplyvňuje ostatné úrokové sadzby. Kľúčovou úrokovou sadzbou sa rozumejú predovšetkým úrokové sadzby, ktoré môže centrálna banka stanoviť v rámci svojich menovopolitických opatrení.

 

Aké sú úrokové sadzby Európskej centrálnej banky?

Ako ovplyvňuje kľúčová úroková sadzba úrokové sadzby sporiacich účtov?

Ak centrálna banka zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu, zvyčajne sa zvýši aj úroková sadzba z novo nasporených peňazí, napríklad na sporiacom účte. Kľúčová úroková sadzba tak ovplyvňuje úrokové sadzby sporiacich účtov.

 

Čo určuje výšku úrokových sadzieb na sporiacich účtoch?

Základom je úroková sadzba z vkladov, ktorú stanovuje Európska centrálna banka pre komerčné banky. Okrem toho úroková sadzba na sporiacich účtoch závisí od toho, či je dohodnutá doba viazanosti alebo či je možné sumu vyberať denne. Svoju úlohu zohráva aj bonita banky, klientov a konkurencia.

 

Ako ovplyvňuje kľúčová úroková sadzba úrokovú sadzbu úverov?

Kľúčová úroková sadzba ovplyvňuje úrokovú sadzbu úverov prostredníctvom refinančnej sadzby, ak ste si vzali úver s variabilnou úrokovou sadzbou. Úver s variabilnou úrokovou sadzbou sa odvíja od úrokových sadzieb na krátkom konci výnosovej krivky, napríklad od trojmesačnej sadzby peňažného trhu. Táto sadzba peňažného trhu sa pohybuje okolo kľúčovej úrokovej sadzby (refinančnej sadzby). Ak máte úver s fixnou úrokovou sadzbou, kľúčová úroková sadzba naň nemá vplyv.

 

Záver

Najdôležitejšou kľúčovou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky je hlavná refinančná sadzba. Ak sa táto sadzba zvyšuje, znamená to, že úverovým inštitúciám vznikajú vyššie náklady na požičiavanie peňazí od centrálnej banky. Úverové inštitúcie zohľadňujú úrokové sadzby a ich zmeny pri uzatváraní nových zmlúv. V dôsledku konkurencie reagujú banky v rôznej miere a rôznou rýchlosťou. Pre sporiteľov rast kľúčových úrokových sadzieb znamená, že môžu očakávať vyššie úročenie svojich finančných prostriedkov.

 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/what-is-the-key-interest-rate/

 

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.