Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS| 6 min. čítania

 

22. marca sme si pripomenuli 21. svetový deň vody. Za tieto viac ako dve desaťročia sa pozornosť venovaná tejto téme výrazne zvýšila aj vo svete obchodu a financií, a to z jedného jednoduchého dôvodu: tento cenný zdroj je čoraz vzácnejší.

Príklady sucha a nedostatku vody nás mimoriadne často nútia uvedomiť si význam „modrého zlata“. Prečo je voda takým dôležitým zdrojom nielen pre život na našej planéte, ale aj pre naše hospodárske spolužitie, a čo môžeme urobiť v boji proti jej rastúcemu nedostatku? Na tieto otázky chceme odpovedať v tomto blogu.

 

Obdobia sucha sú čoraz častejšie

Február 2024: uprostred zimy v Európe by nikoho nenapadlo, že nedostatok vody a sucho môžu byť problémom. V Katalánsku bola regionálna vláda pred mesiacom práve z tohto dôvodu nútená prijať mimoriadny balík opatrení, ktorý má drasticky obmedziť spotrebu vody.

 

 

 

Opatrenia sa netýkajú len súkromných domácností, ale aj poľnohospodárstva a priemyslu, čo svedčí o tom, že sucho má čoraz väčší vplyv na hospodárstvo. Napríklad v Katalánsku sa má zavlažovanie v poľnohospodárstve znížiť o 80 % a v priemyselnom sektore o 25 %.

Sucho v Katalánsku prinútilo regionálnu vládu prijať mimoriadne opatrenia. Na obrázku hore je vodná nádrž Sau v katalánskej provincii Girona, ktorá je jednou z hlavných nádrží zásobujúcich Barcelonu vodou. © PAU BARRENA / AFP / picturedesk.com

 

Dlhotrvajúce suchá a akútny nedostatok vody preto môžu mať vážne dôsledky aj pre podnikový sektor: od prísnych regulačných opatrení týkajúcich sa spotreby vody (ako je to napríklad v súčasnosti v Katalánsku) až po zvyšovanie nákladov a oneskorenie výroby. Walter Hatak, vedúci oddelenia zodpovedného investovania Erste Asset Management, súhlasí: „Mnohé príklady z nedávnej minulosti ukazujú, že nedostatok vody má dramatické dôsledky, ktoré presahujú rámec poľnohospodárstva: keď je hladina vody v riekach príliš nízka, musí sa pozastaviť lodná doprava a nie je možné využívať vodnú energiu alebo chladiť jadrové reaktory.

V poslednom čase sa to prejavilo nielen v Katalánsku, ale aj v iných častiach sveta, napríklad v Čile, kde sa museli pre nedostatok vody obmedziť medené bane, alebo v Číne, kde v dôsledku sucha nedávno klesol objem energie z vodných elektrární.

Problémom tu nie je objem vody ako taký, pretože množstvo dostupnej vody zostáva v podstate rovnaké. Čo sa však mení, je miestne a časové rozloženie a kvalita vody. V dôsledku rastúcich teplôt sa čoraz viac vody ukladá vo vzduchu prostredníctvom zvýšenej vlhkosti. Zrážky sú čoraz menej časté, ale silnejšie, a vysušená pôda nedokáže vodu absorbovať. Výsledkom sú rozsiahle záplavy.

 

Voda - podceňovaný ekonomický faktor

Ľudia právom hovoria o zodpovednom využívaní vzácnych zdrojov, ktoré sú potrebné na výrobu mnohých tovarov každodennej potreby, okrem iného napríklad lítia a vzácnych zemín na výrobu batérií.

V prípade vody to zatiaľ nie je také jednoznačné: „Voda je (stále) jednou z najviac dotovaných surovín, a preto nie je pre niektoré podniky dostatočne dôležitá,“ zdôrazňuje Walter Hatak.

Napriek tomu sa táto surovina nachádza takmer v každom výrobku, ktorý sa vyrába, kupuje alebo predáva na celom svete. Jeden príklad: podľa štúdie environmentálnej organizácie „Priatelia Zeme“ sa na výrobu jedného bavlneného trička spotrebuje 3,9 m³ vody.

Označuje sa to ako „virtuálna voda“, pretože tieto vodné zdroje sa nespotrebúvajú priamo, napríklad vo forme pitnej vody, ale napriek tomu sú obsiahnuté vo všetkých potravinách, službách a tovaroch. Ako vyplýva zo štúdie vedcov z Marylandskej univerzity v USA, spotreba vody bude pravdepodobne naďalej rásť, najmä v hospodárstve. Podľa tejto štúdie by trh s virtuálnou vodou mohol do roku 2100 narásť päťnásobne. Ako sa dá tomuto prudkému nárastu spotreby čeliť finančnými investíciami, keďže voda je čoraz vzácnejšia?

 

Spotreba vody - rozhodujúce je „kde“

Jedným zo spôsobov je analýza vlastných investícií z hľadiska spotreby vody. Tu sa uplatňuje tzv. vodná stopa (water footprint). Meria spotrebu vody všetkých spoločností a krajín, ktorých akcie alebo dlhopisy sú zahrnuté v príslušnom fonde. Na meranie vodnej stopy sa zhromažďujú zverejnené údaje spoločností a dávajú sa do vzťahu k príslušným údajom o predaji.

Od roku 2017, keď sme v Erste Asset Management prvýkrát zverejnili vodnú stopu našej udržateľnej produktovej rady Responsible, sa toho veľa zmenilo. V tom čase ani polovica analyzovaných spoločností nezverejnila svoju spotrebu vody. Dnes, po siedmich rokoch, je dostupnosť údajov už na úrovni približne 74 %. Spoločnosti preto pristupujú k svojej spotrebe vody rozvážnejšie.

Rozhodujúcim faktorom pritom nie je len čistá spotreba, ale aj regionálny kontext. Vysoká spotreba v regiónoch s nedostatkom vody, ako je Španielsko, má totiž vážnejšie dôsledky ako vysoká spotreba v regiónoch, ktoré majú, ako napríklad Rakúsko, väčší objem vodných zdrojov. Riadime sa kategorizáciou rizík Inštitútu svetových zdrojov a rozlišujeme regióny s nízkym (napr. Rakúsko v Alpách), stredným (napr. Nemecko) a vysokým (napr. Španielsko) zaťažením.

Z hodnotenia našich zodpovedných investičných fondov vyplýva, že udržateľné investície dosahujú lepšie výsledky ako trh ako celok, pokiaľ ide o spotrebu vody. Napríklad udržateľný globálny akciový fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL má výrazne nižšiu vodnú stopu ako globálny akciový index MSCI All Countries World v regiónoch s nízkym, stredným a vysokým zaťažením.

 

Upozornenie: Uvedený index sa používa len na porovnanie. Reprezentačný index; priama investícia nie je možná. Porovnávací index nemá vplyv na rozhodovaciu právomoc správcovskej spoločnosti pri výbere aktív fondov ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL, ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE a ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA. Pri určovaní priemernej vodnej náročnosti spoločností držaných vo fondoch používame ako kľúčový ukazovateľ odber vody zverejnený spoločnosťami. Intenzita spotreby vody meria spotrebu vody v metroch kubických na milión USD tržieb.

V grafe je znázornená vodná stopa vybraných fondov. Kompletný prehľad všetkých zodpovedných akciových a dlhopisových fondov nájdete na stránke https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible#wasserfussabdruck.

 

Cielené investície do spoločností v sektore vodného hospodárstva

Cielené investície do priekopníkov v oblasti úpravy vody a vodného hospodárstva môžu podporiť udržateľné využívanie globálnych vodných zdrojov. To je možné napríklad prostredníctvom takzvaných impact fondov. Ich cieľom je pozitívny a merateľný vplyv na životné prostredie alebo spoločnosť.

Napríklad v impact fonde ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT je voda jednou z troch hlavných tém spolu so životným prostredím a odpadom & recykláciou. Fond okrem iného cielene investuje do spoločností, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu vody.

Jednou zo spoločností z tohto fondu, ktorá v súčasnosti patrí medzi top pozície v portfóliu, je Xylem. Táto americká spoločnosť pomáha vodárenským spoločnostiam rýchlo lokalizovať a odstraňovať úniky a prasknuté potrubia pomocou monitorovacieho systému v reálnom čase. Okrem toho systémy a analýzy spoločnosti umožňujú včas identifikovať potenciálne slabé miesta v zásobovacích sieťach.

„Spoločnosť Xylem veľmi rozhodujúcim spôsobom prispieva k znižovaniu vysokých strát vody z poškodenej infraštruktúry,“ hovorí Clemens Klein, správca fondu ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT. Tento problém je závažný najmä v Spojených štátoch: „V USA sa každý deň stratí 23 miliárd litrov pitnej vody, pretože niektoré potrubia sú viac ako 100 rokov staré. To sa rovná viac ako 15 % dennej spotreby vody v USA.“

Upozornenie: ak sú v tomto dokumente uvedené pozície z portfólia, vychádzajú z vývoja na trhu v čase písania tohto dokumentu. V súvislosti s aktívnou správou sa uvedené pozície v portfóliu môžu kedykoľvek zmeniť. Spoločnosti uvedené v tomto dokumente boli vybrané ako príklady a nepredstavujú investičné odporúčanie.

 

Záver

Sucho a vyprahnutosť a s nimi aj riziká spojené s vodou pre hospodárstvo sú na vzostupe. Pre podniky má preto zmysel venovať zvýšenú pozornosť spotrebe vody a jej regionálnemu rozloženiu, aby mohli čo najrýchlejšie identifikovať riziká a reagovať na ne. Mnohé spoločnosti už zverejňujú svoje údaje o vode, ale stále existuje potenciál na zlepšenie. Koniec koncov, jedno je isté: so zmenou klímy dorazil opakovaný nedostatok vody aj do Európy - stačí sa pozrieť na Katalánsko ako dôkaz.

Ak chcete venovať zvýšenú pozornosť rizikám súvisiacim s vodou aj vo svojom vlastnom portfóliu, dobrou voľbou sú udržateľne riadené fondy. Tie majú zvyčajne menšiu vodnú stopu ako široký trh, a to najmä v regiónoch s vysokou záťažou, ktoré sú obzvlášť ohrozené nedostatkom vody. Impact fondy, ktoré investujú špeciálne do spoločností s udržateľným vplyvom, idú ešte o krok ďalej. Patrí medzi ne akciový fond ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT, v ktorom je voda jednou z piatich hlavných investičných tém.

 

Právne upozornenie: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov zahŕňa riziká, ako aj príležitosti.

 

Upozornenia ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nesleduje referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú podľa vlastného uváženia bez obmedzenia voľnosti úsudku zo strany spoločnosti spravujúcej aktíva. Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov skrýva okrem vyššie uvedených príležitostí aj riziká.

Ďalšie informácie o udržateľnej štruktúre ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL a informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v oddiele 12 a v prílohe „Zásady udržateľnosti“ tohto prospektu.

Výhody pre investora:

·         Široko diverzifikované investície do akcií na rozvinutých trhoch

·         Účasť v ekologicky, morálne a sociálne zodpovedných spoločnostiach

·         Aktívny výber akcií na základe fundamentálnych kritérií

·         Príležitosti na atraktívne zhodnotenie kapitálu

 

Riziká, ktoré treba mať na pamäti:

·         Cena fondu môže podliehať výrazným výkyvom (vysoká volatilita)

·         Vzhľadom na investovanie v cudzej mene môže byť hodnota fondu ovplyvnená výkyvmi výmenných kurzov

·         Je možná kapitálová strata

·         Pre fond môžu byť relevantné najmä tieto riziká: úverové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko vkladov, riziko derivátov a operačné riziká. Komplexné informácie o rizikách fondu sú uvedené v prospekte a v informáciách pre investorov podľa § 21 časti II kapitoly „Oznámenia o rizikách“ rakúskeho zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov

 

Upozornenia ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nesleduje referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú podľa vlastného uváženia bez obmedzenia voľnosti úsudku zo strany správcovskej spoločnosti. Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov skrýva okrem vyššie uvedených príležitostí aj riziká.

Ďalšie informácie o udržateľnej štruktúre ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE a informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v oddiele 12 a v prílohe „Zásady udržateľnosti“ tohto prospektu.

 

Výhody pre investora:

 

·         Široko diverzifikovaná investícia do akcií na rozvinutých trhoch

·         Účasť v ekologicky, morálne a sociálne zodpovedných spoločnostiach

·         Aktívny výber akcií na základe fundamentálnych kritérií

·         Príležitosti na atraktívne zhodnotenie kapitálu

 

Riziká, ktoré treba mať na pamäti:

·         Cena fondu môže podliehať výrazným výkyvom (vysoká volatilita)

·         Vzhľadom na investovanie v cudzej mene môže byť hodnota fondu ovplyvnená výkyvmi výmenných kurzov

·         Je možná kapitálová strata

·         Pre fond môžu byť relevantné najmä tieto riziká: úverové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko vkladov, riziko derivátov a operačné riziká. Komplexné informácie o rizikách fondu sú uvedené v prospekte a v informáciách pre investorov podľa § 21 časti II kapitoly „Oznámenia o rizikách“ rakúskeho zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov

 

Upozornenia ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nesleduje referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú podľa vlastného uváženia bez obmedzenia voľnosti úsudku zo strany správcovskej spoločnosti. Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov skrýva okrem vyššie uvedených príležitostí aj riziká.

Ďalšie informácie o udržateľnej štruktúre ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA a informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v oddiele 12 a v prílohe „Zásady udržateľnosti“ tohto prospektu. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA opísané v dokumentoch fondu.

Výhody pre investora:

·         Široko diverzifikovaná investícia do akcií na rozvinutých trhoch

·         Účasť v ekologicky, morálne a sociálne zodpovedných spoločnostiach

·         Aktívny výber akcií na základe fundamentálnych kritérií

·         Príležitosti na atraktívne zhodnotenie kapitálu

 

Riziká, ktoré treba mať na pamäti:

·         Cena fondu môže podliehať výrazným výkyvom (vysoká volatilita)

·         Vzhľadom na investovanie v cudzej mene môže byť hodnota fondu ovplyvnená kurzovými výkyvmi

·         Je možná kapitálová strata

·         Pre fond môžu byť relevantné najmä tieto riziká: úverové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko vkladov, riziko derivátov a prevádzkové riziká. Komplexné informácie o rizikách fondu nájdete v prospekte a v informáciách pre investorov podľa § 21, časť II, kapitola „Oznámenia o rizikách“ rakúskeho zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov

 

Upozornenia ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nesleduje referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú podľa vlastného uváženia bez obmedzenia voľnosti úsudku zo strany správcovskej spoločnosti. Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov skrýva okrem vyššie uvedených príležitostí aj riziká.

Ďalšie informácie o udržateľnej štruktúre ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT a informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v oddiele 12 a v prílohe „Zásady udržateľnosti“ aktuálneho prospektu. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele fondu ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT opísané v dokumentoch fondu.

Výhody pre investora:

·         Široko diverzifikovaná investícia do akcií z environmentálneho sektora s malým kapitálovým vkladom

·         Podpora programov ochrany životného prostredia WWF zo strany Erste AM

·         Šance na atraktívne zisky

·         Fond je vhodný ako doplnok k existujúcemu akciovému portfóliu. Jeho cieľom je dlhodobé budovanie kapitálu

 

Riziká, ktoré treba mať na pamäti:

·         Cena fondu môže podliehať výrazným výkyvom (vysoká volatilita)

·         Vzhľadom na investovanie v cudzej mene môže byť hodnota fondu ovplyvnená kurzovými výkyvmi

·         Je možná kapitálová strata

·         Pre fond môžu byť relevantné najmä tieto riziká: úverové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko vkladov, riziko derivátov a operačné riziká. Komplexné informácie o rizikách fondu nájdete v prospekte a v informáciách pre investorov podľa § 21, časť II, kapitola „Oznámenia o rizikách“ rakúskeho zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/world-water-day-2024/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.