Autor: Christian Süttinger, CFA| 5 min. čítania

 

Téma recesie - predovšetkým v USA ako najdôležitejšej ekonomike - sa v súčasnosti v médiách príliš nevyskytuje. Nasledujúci graf znázorňuje vyhľadávanie tohto termínu na Googli: záujem verejnosti (červená čiara) ukazuje jasné vrcholy v rokoch 2020 a 2022, po ktorých zostáva momentálne na nízkej úrovni. Na porovnanie, výraz „inflácia“ sa vyhľadáva častejšie (modrá čiara).

 

Vyhľadávanie „recesie“ v Google

Zdroje: Bloomberg; Erste Asset Management Multi Asset Chartbook

Dôvodom, prečo by recesia predsa len mohla nastať, je oneskorený účinok masívneho globálneho zvyšovania úrokových sadzieb od prvého štvrťroka 2022. Tieto tlmiace opatrenia sa stretli s neočakávane odolnou ekonomikou v USA. Či však táto odolnosť vydrží, sa ešte len uvidí. Pomohlo, že firmy a súkromné osoby si mohli do určitej miery zafixovať nulové úrokové sadzby, ktoré sme mohli vidieť ešte v roku 2022.

 

Sahmov indikátor

Kľúčovým predpokladom je, že recesiu sprevádza náhly nárast nezamestnanosti so všetkými súvisiacimi negatívnymi dôsledkami. Sahmov indikátor to meria pomocou kĺzavého priemeru nezamestnanosti. Hraničná hodnota v súčasnosti nebola dosiahnutá, ale posledné tri mesačné hodnoty vykazujú nárast:

Zdroje: Bloomberg; Erste Asset Management Multi Asset Chartbook

Rozsiahle prepúšťanie by však vyvolal len pokles ziskov podnikov a tomu v súčasnosti nič nenasvedčuje.

 

Ukazovateľ BCA

Podobný ukazovateľ BCA nemeria celkovú nezamestnanosť, ale skôr počet ľudí, ktorí by mohli natrvalo opustiť trh práce z dôvodu, že už nemajú dostatočnú kvalifikáciu. Aj tu je hodnota zvýšená:

Zdroje: Bloomberg; Erste Asset Management Multi Asset Chartbook

Z historického hľadiska má výnosová krivka v USA veľmi dobrú výpovednú hodnotu, pričom prostredníctvom inverzie občas naznačuje, že krátkodobé úrokové sadzby sú vyššie ako úrokové sadzby pri dlhodobých investíciách, čo poukazuje na ekonomickú neistotu a neochotu robiť dlhodobé plány.

 

Prognóza recesie na základe výnosovej krivky v USA

Americký Fed používa štruktúru úrokových sadzieb ako vstupný faktor pravdepodobnosti recesie - model je teda čisto mechanický a nie kvalitatívny, ale v minulosti mal určite význam. Vždy však treba mať na pamäti, že recesie sa našťastie nevyskytovali príliš často, a preto sa do istej miery vymykajú štatistickej analýze. V grafe je znázornená situácia, ktorá odráža inverziu, ktorá trvá od roku 2022:

Zdroje: Bloomberg; Erste Asset Management Multi Asset Chartbook; Upozornenie: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Imigrácia ako ochrana pred recesiou

Zaujímavé je, že nezamestnanosť tu zohráva dvojakú úlohu: ako ukazovateľ v prípade náhleho nárastu, ale aj ako ochranný mechanizmus ekonomiky pred deformáciami. Trh práce v USA je od pandémie mimoriadne pevný. Odišli z neho najmä starší pracovníci, čo viedlo k nedostatku pracovných síl. Ten bol kompenzovaný imigráciou, t. j. prílevom pracovníkov. Graf ukazuje rastúci podiel pracovníkov, ktorí sa nenarodili v USA:

Zdroje: Bloomberg; Erste Asset Management Multi Asset Chartbook

Prílev pracovníkov, napríklad z Mexika, umožnil ekonomike USA od pandémie vyhnúť sa nerovnováhe, ktorá by inak vznikla v dôsledku nedostatku pracovnej sily.

 

„Nebojujte s americkým spotrebiteľom“ ako ochrana pred recesiou

Napokon, spotrebitelia v USA sú notoricky známi tým, že radi míňajú, ale už nie sú tak vysoko zadlžení ako pred finančnou krízou v roku 2008. Spotrebiteľské výdavky sa priamo premietajú do HDP, a tak poskytujú ochranu pred jeho znížením alebo recesiou. Z grafu vyplýva, že výdavky sú podľa historických štandardov stále na dobrej úrovni:

Zdroje: Bloomberg; Erste Asset Management Multi Asset Chartbook

 

Záver

Hoci sa téma recesie v USA dostala do úzadia, oplatí sa sledovať ukazovatele, aby v prípade jej výskytu mohli investiční manažéri rýchlo a takticky reagovať.

 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/investment-strategy-what-happened-to-the-recession/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.