Autor: Adam Vranka | 5 min. čítania

 

U nás v slovenskej pobočke Erste Asset Management sa snažíme klientom prinášať novinky, ktoré môžu byť pre nich užitočné. Takou novinkou je naša kalkulačka výkonnosti, ktorú je možné nájsť na našej stránke. Je dôležité, aby klient spoznal, mohol vidieť a vedel si porovnať historickú výkonnosť fondov, ktoré ponúkame. Na porovnávacích grafoch sa dá dobre pozorovať vývoj fondov v reakcii na rôzne situácie, ktoré ovplyvňujú finančné trhy. Rozhodujúca nie je iba najvyššia výkonnosť fondu za stanovené obdobie. Rovnako podstatné je pozrieť sa aj na výkyvy smerom nadol, aj to, ako sa následne fondy zotavujú. Tieto informácie môžu klientovi pomôcť aj pri investičnom rozhodovaní o výbere fondu. Práve preto je naša nová kalkulačka výkonnosti užitočným nástrojom, v ktorom si môžeme porovnať historickú výkonnosť našich fondov spravovaných na Slovensku ale aj v Rakúsku, ktoré máme v ponuke. V tomto blogu sa pozrieme bližšie na túto kalkulačku a uvedieme si konkrétny príklad porovnania, na ktorom si opíšeme všetky funkcionality tejto kalkulačky.

 

Na obrázku vyššie vidíme hlavné menu kalkulačky, v ktorom sa nachádza viacero políčok.

KROK 1: Výber fondu

Prvým krokom je výber fondu. V našom prípade sme si zvolili fond Erste Asset Management GmbH, Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f., (ďalej len „Fond maximalizovaných výnosov“). Následne sa dajú vybrať maximálne 4 fondy na porovnanie. Ak si chce používateľ porovnať vybraný fond napr. iba s jedným alebo dvoma fondmi, samozrejme, že to ide tiež. Ako už bolo spomenuté v zozname fondov na výber sa nachádzajú všetky naše fondy spravované na Slovensku ako aj niektoré fondy spravované v Rakúsku. Pri niektorých fondoch ako napr. ERSTE Realitná Renta sú pri názve zobrazené dva ISIN-y, ktoré patria rozdielnym tranžiam. Jedna patrí reinvestičnej tranži a druhá tranži s výplatou výnosu. Pre zjednodušenie výpočtu však majú obidve tranže rovnakú výkonnosť a preto v kalkulačke tieto tranže rozdiel nerobia. Pre viac informácií o výkonnosti jednotlivých tranží navštívene stránky jednotných fondov. 

KROK 2: Nastavenie časového intervalu

V ďalšom kroku si používateľ zvolí časový horizont, za ktorý chce porovnanie fondov vidieť. Porovnanie sa zobrazí za zvolený interval. Prispôsobí sa však reálnym údajom – napr. ak zvolený fond vznikol v roku 2021, porovnanie s fondmi, ktoré vznikli pred rokom 2021 bude možné len od dátumu vzniku zvoleného fondu v roku 2021. V našom príklade sme si zvolili interval od začiatku roka 2019 do dátumu písania tohto blogu, čo bol 28. marec 2024.

KROK 3: Výška jednorazovej aj pravidelnej investície

Spodné dve políčka sa týkajú výšky investície používateľa. V kalkulačke sa dá navoliť výška jednorazovej alebo aj pravidelnej mesačnej investície ale aj kombinácia týchto dvoch. V našom príklade sme si zvolili, že investor na začiatku investoval 1000 € a následne každý mesiac investoval 100 €.

KROK 4: Ďalšie voliteľné nastavenia

Vpravo hore vidíme zaškrtávacie políčko „Zohľadniť vstupný poplatok“. Hovorí o tom, či chce používateľ vidieť, ako sa na investícii prejaví štandardný vstupný poplatok. V našom príklade sme si ho zaškrtli, takže v hodnotách investície, ktoré uvidíme nižšie už bude započítaný (správcovský poplatok a ďalšie priebežné poplatky, ktoré sú účtované z majetku fondu, sú zohľadnené vo vypočítaných hodnotách investície).

Pod týmto políčkom  je obdĺžnik s názvom „Indexované“. Hovorí o každoročnom navýšení výšky mesačnej investície o zadané percento. V našom príklade sme si nastavili 10 %. To znamená, že prvý rok bude investor mesačne investovať 100 €. Druhý rok sa táto suma navýši o 10%, čiže bude mesačne investovať 110 €. Tretí rok sa táto suma opäť zvýši o 10 %, takže investor bude tretí rok mesačne investovať 121 €. V tomto políčku sa dá, samozrejme, nastaviť aj 0 %, čo znamená, že pravidelná mesačná výška investície sa meniť nebude.

 

Keď má používateľ vyplnené horné menu so všetkými premennými, kalkulačka mu vygeneruje graf s tabuľkou. Bledo modrou je vidno investorovu celkovú investíciu. Jednotlivé krivky patria zvoleným fondom, na ktorých môžeme vidieť vývoj hodnoty investovaných peňazí, keby boli investované v konkrétnom fonde. Posúvaním na grafe si môžeme pozrieť vývoj hodnoty ku všetkým obchodným dňom. V našom príklade na grafe vidíme hodnoty k 15. januáru 2024. Vidíme, že ak by klient investoval do Fondu maximalizovaných výnosov, hodnota jeho investície k 15. januáru 2024 by bola 10 578,32€. Príslušné hodnoty sú dostupné aj pre ostatné vybrané fondy.

V tabuľke pod grafom sú zobrazené konečné hodnoty investície za jednotlivé fondy ku zvolenému dátumu porovnania (v našom príklade je to 28. marec 2024) a celková výkonnosť investície v jednotlivých fondoch v percentách. Ak by klient investoval do Fondu maximalizovaných výnosov, hodnota jeho investície k 28. marcu 2024 by bola 11 831,93€. Výkonnosť jeho investície v percentách by predstavovala 35,85 % za sledované obdobie. V treťom stĺpci sa používateľ môže rovno prekliknúť na stránku, kde je možné do fondu investovať online.

 

Záver

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete financií je dôležité mať nástroje, ktoré nám vedia pomôcť pri rozhodovaní o investíciách. Bez ohľadu na to, či ste v investovaní nováčikom alebo ostrieľaným investorom, dúfame, že naša nová kalkulačka bude pre vás cenným nástrojom, poskytne vám užitočné informácie a pomôže vám pri výbere fondu. Zároveň však upozorňujeme, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti. 

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.