Autor: Erste AM Investment Division / Erste AM Communications| 5 min. čítania

 

Čo sa deje na trhoch? V našom Investičnom pohľade odborníci z nášho investičného oddelenia pravidelne poskytujú informácie o aktuálnom dianí na trhu a svoj názor na rôzne triedy aktív.

Poznámka: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Upozorňujeme, že investícia do cenných papierov so sebou prináša okrem opísaných príležitostí aj riziká.

 

Ekonomický výhľad

Globálny rast je mierne nad potenciálom. Hnacie sily rastu môžeme vidieť vo viacerých častiach sveta: Mierne spomalenie v USA, návrat k rastu v Európe. Zrýchlenie inflácie v prvom štvrťroku poukazuje na pozastavenie dezinflačného trendu. Prekvapujúco dobrý hospodársky rast a príliš vysoká inflácia v sektore služieb znižujú priestor na zníženie kľúčových úrokových sadzieb. Finančné prostredie napriek tomu zostáva konštruktívne.

Scenáre:

1. Bez pristátia: Odolnosť rastu a pretrvávajúca inflácia obmedzujú priestor na zníženie kľúčových úrokových sadzieb. Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 60%

2. Mäkké pristátie: Dezinflačný trend pokračuje. Inflačný cieľ sa dosiahne v strednodobom horizonte. Kľúčové úrokové sadzby na rozvinutých trhoch sa môžu výrazne znížiť. Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 20%

3. Tvrdé pristátie: Prostredie menovej politiky zostáva príliš dlho reštriktívne. Úverové pravidlá sa ďalej sprísňujú a dlhové zaťaženie sa zvyšuje. Očakávania zníženia kľúčovej úrokovej sadzby, s ktorými trh počíta naďalej klesajú. V prípade zrýchlenia inflácie by sa centrálne banky mohli dokonca dostať pod tlak na zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb. Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 20%

 

Triedy aktív

Makroekonomické prostredie zostalo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom relatívne nezmenené. Preto sme našu stratégiu širokej alokácie ponechali nezmenenú.

Naše hodnotenie súčasného trhového prostredia podporuje neutrálnu váhu akcií, uprednostňovanie dlhopisov s vysokým výnosom pred stagnujúcimi štátnymi dlhopismi a pokračujúce uprednostňovanie zlata.

Predpokladáme, že náladu na trhu ovplyvnia prichádzajúce makroekonomické údaje, najmä z amerického trhu práce a inflačné ukazovatele.

 

Poznámka: Portfóliové pozície fondov zverejnené v tomto dokumente vychádzajú z vývoja na trhu k 24.5.2024. V súvislosti s aktívnou správou sa uvedené portfóliové pozície môžu kedykoľvek zmeniť. Upozorňujeme, že investícia do cenných papierov so sebou prináša okrem opísaných príležitostí aj riziká.

 

Akcie

Akcie majú neutrálnu váhu. K pozitívnym faktorom prirodzene patrí technický pohľad, uspokojivé zisky podnikov a pozitívny hospodársky vývoj v USA. Opatrnosť odporúčajú ukazovatele naznačujúce krátkodobú prekúpenosť trhu a ocenenie mierne nad historickými priemermi.

V rámci našej alokácie akcií naďalej zastávame vo všetkých regiónoch v zásade neutrálny postoj. Okrem toho naša alokácia v sektore zdravotnej starostlivosti v USA predstavuje defenzívnu zložku portfólia.

Pokiaľ ide o rozvíjajúce sa trhy, zachovávame celkovo neutrálnu alokáciu, ale tento mesiac sme vykonali niekoľko regionálnych úprav. Voči Latinskej Amerike sme naďalej priaznivo naklonení vzhľadom na štrukturálne zmeny a podporné technické ukazovatele. S cieľom diverzifikovať expozíciu voči rozvíjajúcim sa trhom sme zvýšili alokáciu do regiónu EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika), kde je kombinácia oceňovacích a technických ukazovateľov atraktívna. Konkrétne uprednostňujeme Blízky východ, najmä krajiny Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Región Perzského zálivu je atraktívny vďaka silnému hospodárskemu rastu poháňanému priaznivým demografickým vývojom, významným vládnym výdavkom a expandujúcim neropným odvetviam. Kľúčové trhy, ako sú Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia, vykazujú silné čísla PMI (ukazovatele nákupných manažérov) a sľubné prognózy rastu. Okrem toho relatívne nízke ocenenie, vysoké dividendové výnosy a prebiehajúce štrukturálne reformy predstavujú v regióne značný potenciál rastu, čo z neho robí atraktívnu investíciu v porovnaní s inými rozvíjajúcimi sa ekonomikami, podporovanú iniciatívami, ako je Priemysel 4.0 v SAE a Vízia 2030 v Saudskej Arábii.

 

Štátne dlhopisy

Centrálne banky opatrne signalizujú cestu, na ktorej by od polovice roka mohlo dôjsť k znižovaniu úrokových sadzieb. Očakávania zníženia úrokových sadzieb a hospodársky výhľad sú v súčasnosti hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi výnosy. Ďalší vplyv by mohol mať vývoj geopolitickej situácie, vývoj na trhu komerčných nehnuteľností a nadchádzajúce voľby.

Vzhľadom na toto prostredie zachovávame podváženú alokáciu. Uprednostňujeme štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín v lokálnych menách a európske štátne dlhopisy. Táto stratégia je v súlade s naším názorom, že súčasná úroveň výnosov ponúka primeranú hodnotu a zvyšuje diverzifikáciu portfólia.

 

Podnikové dlhopisy

Náš celkový postoj k podnikovým dlhopisom zostáva nezmenený, pričom naďalej uprednostňujeme vysoké výnosy a podváženú pozíciu v dlhopisoch investičného stupňa. Nedávne oživenie hospodárskej aktivity naznačuje nižšie riziko platobnej neschopnosti a potenciálny rast podnikateľských aktivít podnikov. Napriek úzkym rozpätiam (spreadom) uprednostňujeme krátke splatnosti v rámci segmentu dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré ponúkajú atraktívne celkové výnosy.

Okrem dlhopisov s vysokým výnosom vidíme sľubné príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch. Podobne ako v prípade našej stratégie v akciovej zložke upravujeme regionálnu alokáciu aj v rámci dlhopisov. Uprednostňujeme podnikové dlhopisy s vysokým výnosom z Ázie pred podnikovými dlhopismi rozvíjajúcich sa trhov vo všeobecnosti, a to vďaka ich vyšším výnosom a silnej dynamike.

Ázijský trh dlhopisov s vysokým výnosom predstavuje veľa príležitostí, najmä na rýchlo sa rozvíjajúcom indickom trhu dlhopisov. K jeho atraktívnosti prispievajú aj sektory, ako sú gaming, obnoviteľné zdroje energie a silná spotrebiteľská základňa. Okrem toho k pozitívnemu sentimentu okolo tejto triedy aktív prispievajú aj nedávne podporné opatrenia Číny zamerané na podporu sektora nehnuteľností, ako napríklad zníženie minimálnych zálohových platieb a uľahčenie dostupného bývania. Napriek týmto podporným opatreniam však zostávame v našom postoji voči čínskym developerom opatrní.

 

Peňažný trh

Nástroje peňažného trhu sú naďalej základom našej investičnej stratégie, čo odráža naše preferencie pre túto triedu aktív. Túto preferenciu zachovávame vďaka atraktívnym úrokovým sadzbám dostupným na krátkom konci výnosovej krivky, ktoré nám umožňujú využiť príležitosti a zároveň efektívne riadiť riziko portfólia.

 

Komodity

Zlato zaznamenalo cenový prielom a dosiahlo nové historické maximum. Fyzický dopyt na trhoch, ako sú India a Čína, bol silný. Zlato zostáva atraktívne na úrovni portfólia.

Pokiaľ ide o energie a priemyselné kovy, zachovávame neutrálny postoj, pričom vyvažujeme obmedzenú ponuku s neistým hospodárskym výhľadom.

 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/investment-view/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.