Autor: Dieter Kerschbaum | 5 min. čítania

 

Pojem „high yield“ (vysoký výnos) sa často používa v súvislosti s dlhopismi a dlhopisovými fondmi. Možno ste sa s týmto pojmom stretli pri čítaní nejakého článku alebo v rozhovore o investovaní. V tomto blogu chceme presnejšie objasniť, čo vlastne high yield znamená.

 

Emitenti s nižším úverovým ratingom

High yield označuje určitý segment dlhopisov. Ak je dlhopis zaradený do tohto segmentu, označuje sa ako dlhopis s vysokým výnosom. Ide o dlhopisy emitenta, napríklad krajiny alebo spoločnosti, s nižším úverovým ratingom (kreditnou kvalitou).

 

Čo určuje úverový rating spoločnosti?

Ak máme viacero dlhopisov v kategórií high yield, nemusí to nevyhnutne znamenať, že  sú rovnako vysoko rizikové. Je to preto, že v rámci segmentu high yield existujú rôzne triedy úverovej bonity - známe aj ako ratingy.

Úverovú spoľahlivosť (rating) spoločností a krajín pravidelne klasifikujú a prehodnocujú ratingové agentúry, ako napríklad Standard & Poors alebo Moody's, do ratingovej kategórie. Stupnica sa pohybuje od AAA/Aaa (vynikajúci) po D (platobná neschopnosť). Na obrázku sú uvedené úverové ratingy agentúry Standard & Poors. Úverové ratingy AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB a BBB- sú priradené k segmentu investičného stupňa (investmnet grade). Úverové ratingy SD a D znamenajú platobnú neschopnosť alebo krach krajiny alebo spoločnosti.

Dlhopisy s ratingom BB, B, CCC, CC a C sa označujú ako dlhopisy s vysokým výnosom (high yield). Investori sú za vyššie riziko nesplatenia týchto dlhopisov kompenzovaní vyššou úrokovou sadzbou alebo vyšším výnosom. Odtiaľ pochádza pojem „dlhopis s vysokým výnosom“.

Aké faktory sú rozhodujúce pre ceny dlhopisov s vysokým výnosom?

Výkonnosť dlhopisov v segmente high yield ovplyvňuje niekoľko faktorov. Najdôležitejšie sú:

  • Zmeny úrovne úrokových sadzieb
  • Vývoj úrokových prémií (tzv. spreadov)
  • Platobná neschopnosť a miera návratnosti (hospodársky vývoj)
  • dôvera investorov a likvidita emitentov

Okrem úverových ratingov sa na hodnotenie rizika zlyhania spoločnosti môže použiť aj spread, t. j. riziková prémia spoločnosti. Spread (rozpätie) vyjadruje rozdiel úrokových sadzieb medzi dlhopisom a kreditne bezpečnou alternatívou - napríklad európskymi alebo americkými štátnymi dlhopismi.

V minulých krízach, ako bola finančná kríza v rokoch 2008/2009 a kríza Covid, rizikové prémie v krátkom čase mnohonásobne vzrástli, ako ukazuje nasledujúci graf. Trh rýchlo reagoval na neisté vyhliadky mnohých spoločností. Následne sa situácia vďaka cieleným opatreniam centrálnych bánk opäť upokojila.

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Použité indexy: USA - ICE BofA BB US High Yield Index; Eurozóna - ICE BofA Euro High Yield Index

Graf znázorňuje spready alebo rizikové prémie dlhopisov s vysokým výnosom za posledných 17 rokov. Zobrazené sú spready amerických aj európskych dlhopisov s vysokým výnosom. Počas finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009, krízy eura v roku 2011 a koronavírusovej krízy v roku 2020 rizikové prémie výrazne vzrástli. Následne však opäť klesli. V súčasnosti sa spready amerických dlhopisov s vysokým výnosom pohybujú okolo 2,5 percentuálneho bodu a spready európskych dlhopisov s vysokým výnosom okolo 4,5 percentuálneho bodu.

 

Rastúci význam ako zdroja financovania

Dobre fungujúci trh s podnikovými dlhopismi je dôležitý pre mnohé spoločnosti. Pomáha zabezpečiť, aby najmä malé a stredné podniky alebo spoločnosti s relatívne vysokými kapitálovými požiadavkami mohli investovať do výskumu a vývoja.

Dlhopisy s vysokým výnosom sú v súčasnosti veľmi rozšírené a majú dlhú tradíciu ako alternatívny zdroj financovania. V nedávnej minulosti sa čoraz častejšie stávali nástrojom na získavanie dlhového kapitálu pre podniky namiesto úverového financovania prostredníctvom bánk. Najmä spoločnosti s nízkym úverovým ratingom využívajú trh s dlhopismi s vysokým výnosom na pokrytie svojich kapitálových požiadaviek.

 

Ako investovať do dlhopisov s vysokým výnosom?

Investori, ktorí si uvedomujú riziká dlhopisov s vysokým výnosom, by mali v ideálnom prípade investovať do viacerých takýchto dlhopisov, aby rozložili riziko zlyhania jednotlivých dlhopisov. Priama expozícia voči jednotlivým dlhopisom s vysokým výnosom so sebou prináša riziká, ktoré sú pre bežného investora ťažko rozoznateľné.

Na investovanie v tomto segmente sú vhodné dlhopisové fondy, ktoré investujú špeciálne do dlhopisov s vysokým výnosom. Investovanie do fondu dlhopisov s vysokým výnosom znamená využiť odborné znalosti profesionálnej správcovskej spoločnosti, ktorá neustále monitoruje firmy a v prípade potreby môže reagovať na zmeny na trhu. Fondy dlhopisov s vysokým výnosom sú vhodné najmä ako doplnok dobre štruktúrovaného portfólia. Napriek tomu vo všeobecnosti treba vždy brať do úvahy riziká spojené s investovaním do cenných papierov.

 

Záver

High yield alebo dlhopisy s vysokým výnosom sú dlhopisy emitentov s nižším úverovým ratingom. Vyššie riziko zlyhania, ktoré tieto dlhopisy majú, ide ruka v ruke s vyššou úrokovou sadzbou, t. j. výnosom pre investorov. Ich význam na kapitálových trhoch v posledných desaťročiach výrazne vzrástol. Mnohé spoločnosti z nižších ratingových tried čoraz častejšie vydávajú vlastné dlhopisy namiesto toho, aby sa financovali prostredníctvom bankových úverov.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/was-versteht-man-unter-high-yield/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.