Autor: Anna Erlacher | 4 min. čítania

 

Kde môžem investovať do fondov?

Ako investor sa v procese výberu fondu a otvorenia účtu cenných papierov stretnete s viacerými subjektmi alebo inštitúciami.

  • Na jednej strane je tu banka, kde si investor musí otvoriť účet cenných papierov, aby mohol nakupovať alebo predávať podielové listy fondov. Banka potom ukladá podielové listy fondu na účet cenných papierov investora a v pravidelných intervaloch informuje o výkonnosti investície - buď online, alebo prostredníctvom aplikácie/webovej stránky, alebo prostredníctvom výpisov z účtu cenných papierov.
  • Na druhej strane je tu spoločnosť spravujúca fondy, ktorá je zodpovedná za uvedenie fondu na trh a správu fondu. Súkromný investor nemôže nakupovať podielové listy priamo od spoločnosti spravujúcej fondy. Investori potrebujú na spracovanie nákupu fondu a ďalšiu úschovu podielových listov fondu vyššie uvedenú banku ako sprostredkovateľa.
  • Cenné papiere fondu sú zasa v úschove v depozitárskej banke. Depozitárska banka má aj určité kontrolné funkcie, ako napríklad kontrolu správcovskou spoločnosťou vypočítanej hodnoty NAV.

Ak si chcete ako investor otvoriť účet cenných papierov, môžete si vybrať z niekoľkých bánk. V niektorých z nich je možné otvorenie účtu cenných papierov uskutočniť online z domova. Účet cenných papierov je však samozrejme možné otvoriť aj na pobočke banky. Na jednej strane sú pri výbere banky dôležité praktické hľadiská, napr. aplikácia internetového bankovníctva, ako je George, pre všetko, čo súvisí s peniazmi - od bežných účtov až po účty cenných papierov. Na druhej strane zohrávajú úlohu aj náklady, výber produktov a služby. Banky na svojich webových stránkach poskytujú rozsiahle informácie o nákladoch a dostupných produktoch.

Ak si investor už vybral konkrétny fond, pred otvorením účtu cenných papierov sa oplatí overiť si online, či sa tento fond ponúka na predaj aj vo vybranej banke.

Investori môžu získať množstvo informácií o fondoch, ktoré spoločnosť spravujúca fondy ponúka. Ak zvažujete, ktorý fond by ste chceli kúpiť, oplatí sa pozrieť si webovú stránku správcovskej spoločnosti, aby ste získali čo najpodrobnejšie informácie. Najmä správy fondov poskytujú rýchly prehľad o rôznych fondoch. Banka poskytuje aj všetky právne informačné dokumenty, ako napríklad dokument s kľúčovými informáciami - KID. Správcovské spoločnosti však zvyčajne majú k dispozícii aj najrôznejšie dodatočné informácie o svojich produktoch a investičných stratégiách - napríklad informácie o udržateľnosti alebo iných témach, ktoré by mohli investorov zaujímať.

 

Ako môžem investovať do fondov?

Podobne ako pri otázke „kde“, aj pri otázke „ako“ existuje niekoľko možností.

V závislosti od toho, ktorú banku si ako investor vyberiete, môžete podielové listy fondov kúpiť buď

  • online (bez poradenstva) alebo
  • v pobočke (s poradenstvom/bez poplatku).

Ak naozaj presne viete, ktorý fond chcete kúpiť, a nemáte žiadne ďalšie otázky, najlepšou možnosťou je online obchodovanie. Ak si však stále nie ste istí alebo máte otázky týkajúce sa rôznych fondov, je dobré sa vopred poradiť. Bankoví poradcovia radi odpovedia na všetky otvorené otázky o produktoch a poskytnú spätnú väzbu o tom, ktorá investícia by mohla najlepšie vyhovovať individuálnym predstavám a plánom investora.

 

Jednorazové alebo pravidelné?

Okrem otázky, kde nakúpiť finančné prostriedky, je tu aj otázka, či preferujete jednorazovú investíciu požadovanej sumy alebo pravidelné platby počas dlhšieho obdobia - čo sa často označuje aj ako „investičné sporenie“.

Investičné sporenie ponúka možnosť využiť „efekt priemerných nákladov“ a je často možné pri menších sumách (napr. 50 EUR) mesačne. V závislosti od výkonnosti investičného fondu sa výkonnosť investičného sporenia bude líšiť od výkonnosti jednorazovej investície (vyššia alebo nižšia). V oboch prípadoch je možná strata kapitálu. Výhodou spriemerovania nákladov je, že investori nakupujú podielové listy fondu za rôzne ceny počas dlhšieho časového obdobia v dôsledku kolísania cien. Takto môžu profitovať aj z dočasného poklesu cien, pretože počas týchto období sa nakupuje viac podielových listov fondu. Ani pri prístupe založenom na priemerovaní nákladov však nie je zaručené, že investícia bude mať pozitívnu výkonnosť. Okrem toho treba poznamenať, že v prípade neustáleho rastu cien počas dlhého obdobia by spätne jednorazová investícia priniesla väčší výnos ako priebežné sporenie podľa princípu spriemerovania nákladov.

 

A čo mám robiť, ak je výkonnosť negatívna?    

Ako hovoria Angličania: „Keep calm and carry on“. Ceny kolíšu a investori by si to mali uvedomiť ešte pred rozhodnutím o kúpe. O tom, ako by sa investori mali najlepšie vyrovnať s výkyvmi a kedy nakupovať alebo predávať, by sa však dali napísať celé knihy. Cenové výkyvy totiž vyvolávajú emócie, ktoré môžu ovplyvniť aj racionálne investičné rozhodnutie. Dobrá správa však je: môžete sa s nimi naučiť vysporiadať. Aby ste tak mohli urobiť, musíte jednoducho začať - a investovať peniaze znamená mať dlhší investičný horizont.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/decision-to-invest-taken-what-happens-next/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.