Autor: Katharina Mitter | 4 min. čítania

 

Aktívne spravované fondy a ETF - aký je medzi nimi rozdiel?

Za aktívne spravovaným fondom vždy stoja manažéri fondu, ktorí ovplyvňujú zloženie fondu a aktívne sa starajú o váhu jednotlivých cenných papierov. Aktívne riadené fondy preto môžu reagovať na rôzne fázy trhu a v prípade potreby ich manažéri môžu meniť portfólio fondu. Tí sledujú vývoj cenných papierov nakúpených vo fonde a v prípade potreby môžu rýchlo reagovať - avšak len v rámci právneho rámca príslušného fondu.

Na rozdiel od aktívne spravovaných fondov sú ETF burzovo obchodované fondy, ktoré zvyčajne sledujú index, napríklad DAX, alebo trhové segmenty indexu. Akcie sú zložené rovnakým spôsobom, ako sú obsiahnuté v kopírovanom indexe. ETF tak sleduje cenové výkyvy akcií v celom indexe. Zmeny v zložení fondu sa uskutočňujú len vtedy, keď sa upraví príslušný index. Pri ETF treba spravidla počítať len s malým poplatkom za správu. Rozpätie medzi nákupnou a predajnou cenou ETF by sa však nemalo ignorovať. Toto takzvané rozpätie môže mať v závislosti od ETF rôznu veľkosť a môže sa líšiť aj od podkladového indexu. Veľkosť rozpätia sa môže líšiť aj v závislosti od obchodného miesta a môže sa zvýšiť napríklad v dôsledku volatilného obchodovania.

Či už ide o aktívne spravované fondy alebo ETF, ani v jednom prípade neexistujú žiadne záruky. Ako investor musíte v každom prípade zvážiť možné riziko kapitálovej straty.

Čím sa vyznačuje aktívne riadenie fondov a čo robia správcovia fondov?

 

Výber cenných papierov

Kľúčovým faktorom úspechu aktívne riadených fondov je výber cenných papierov pomocou stanoveného výberového procesu. Správcovia aktívnych fondov vyberajú jednotlivé akcie v určitom segmente trhu - napríklad európske akcie - pomocou vopred definovanej stratégie. Ak sa manažmentu fondu zdá, že akcia je podhodnotená v porovnaní s podobnými akciami alebo trhom ako celkom, a ak zodpovedá zameraniu fondu, existuje potenciál na jej zaradenie do portfólia. Ak cena akcie neúmerne stúpa, manažéri fondu môžu akciu aj opätovne predať.

 

Rozdelenie cenných papierov (alokácia)

Aktívni správcovia fondov konajú s ohľadom na budúcnosť a v prípade zmeny trhových podmienok môžu rýchlo upraviť váhu príslušnej kategórie cenných papierov. Zloženie jednotlivých cenných papierov je preto dynamické a môže sa v priebehu času meniť. Ak sa cenné papiere ukážu ako mimoriadne stabilné, alokácia zvyčajne zostáva rovnaká – cenné papiere s presvedčivou silou preto môžu byť vo fondoch zahrnuté aj dlhodobo.

 

Nákup a predaj cenných papierov s ohľadom na cenu

Časté zmeny v zložení cenných papierov v portfóliu vytvárajú náklady, ktoré sa musia najprv vrátiť prostredníctvom výkonnosti fondu. Preto sa jednotlivé cenné papiere vyberajú veľmi starostlivo, aby sa znížili náklady na obchodovanie.

Portfóliové investície do fondu sa tiež nadobúdajú za pevné záverečné ceny na burzách cenných papierov.

Vzhľadom na aktívnu správu fondu majú aktívne spravované fondy zvyčajne vyšší poplatok za správu. Pri nákupe podielových listov fondu sa platí vstupný poplatok, ale len vo výnimočných prípadoch pri predaji.

Po vykonaní prvého kroku a upevnení rozhodnutia investovať do fondu je ďalšou otázkou: Čo je zahrnuté v ktorom type fondu?

 

Čo sú to triedy aktív? Do ktorých cenných papierov fond investuje?

Na získanie prehľadu o rôznych typoch fondov je užitočné pozrieť sa na tzv. triedy aktív. Ide o rôzne typy cenných papierov, do ktorých fond investuje.

V akciovom fonde investori nepriamo investujú do veľkého počtu jednotlivých akcií, ktoré vyberajú profesionáli. Táto široká diverzifikácia znižuje riziko jednotlivých akcií. Treba si však uvedomiť, že najmä akciové fondy môžu podliehať veľkým výkyvom hodnoty.

Dlhopisové fondy investujú svoje aktíva do cenných papierov s premenlivým alebo pevným úrokom. Dlhopisy sú emitované takzvanými emitentmi. Ide o právnickú osobu, ktorá vydáva cenné papiere na peňažnom alebo kapitálovom trhu s cieľom získať týmto spôsobom kapitál. Tieto cenné papiere sa zvyčajne vydávajú s pomocou úverových inštitúcií. Emitentmi dlhopisov sú buď štáty, nadnárodné organizácie alebo spoločnosti. Dlhopisy sa vyznačujú tým, že majú zvyčajne určitú dobu splatnosti a pravidelne vyplácajú kupón - t. j. úrok. Veľmi dôležitá je kvalita emitenta, t. j. jeho schopnosť vyplácať kupóny a splatiť kapitál na konci doby splatnosti - redemácii.

V zmiešanom fonde sa investuje do rôznych tried aktív, napríklad do dlhopisov a akcií. V tomto prípade môžu investori využívať kombináciu rastových príležitostí akciových cenných papierov s výnosmi z cenných papierov s pevným výnosom. Tí, ktorí majú málo času na to, aby sa informovali o dianí na trhoch, ale napriek tomu chcú investovať peniaze na kapitálovom trhu, by mohli zmiešané fondy považovať za zaujímavú možnosť - v závislosti od zamerania fondu môže byť ochota podstupovať riziko pri zmiešaných fondoch nižšia alebo vyššia.

Alternatívne investície sú kapitálové investície, ktoré nepatria medzi tradičné finančné produkty. Patria sem napríklad hedžové fondy, fondy súkromného kapitálu, ale aj realitné fondy. V závislosti od svojho zamerania môžu mať alternatívne investície vysokú mieru rizika.

 

Môžem tiež investovať len do určitého sektora alebo krajiny?

Pre tých, ktorí uprednostňujú konkrétny sektor alebo krajinu, ponúkajú tematické fondy možnosť cielenejšieho investovania. Akciové fondy sa dajú veľmi dobre filtrovať podľa sektorov alebo tém, napríklad biotechnológie, technológie alebo ESG.

Pri akciových aj dlhopisových fondoch je možné vybrať si, či je ako investičný región želaná len jedna krajina - napríklad USA - alebo či má fond investovať medzinárodne.

 

Udržateľná investícia je pre mňa dôležitá - aké mám možnosti?

Bez ohľadu na triedu aktív je možné vybrať si fondy podľa ich udržateľnej stratégie. Tu prichádza na rad známe slovo „ESG“, ktoré má v súčasnosti každý na jazyku. Za touto skratkou sa skrývajú tri základné témy udržateľného investovania, ktoré tvoria aj zameranie našich udržateľných fondov: Životné prostredie, sociálna oblasť a správa a riadenie.

Erste Asset Management pokrýva širokú škálu udržateľných investícií a rozlišuje medzi:

  • Impact fondy-Fondy s vplyvom (článok 9, nariadenie o zverejňovaní informácií),
  • Responsible fondy -Zodpovedné fondy (článok 8)
  • Integration fondy -Integračné fondy (článok 8).

Všetky retailové fondy Erste AM podliehajú usmerneniam o minimálnych etických štandardoch, ktoré zahŕňajú vylúčenie kontroverzných zbraní, zrieknutie sa potravinových špekulácií a vylúčenie investícií do uhlia.

V závislosti od udržateľnej stratégie sa používajú rôzne kritériá výberu. Responsible fondy sa napríklad riadia prístupom best-in-class (najlepší vo svojej triede). Tu sa vyberajú tie spoločnosti, ktoré majú najvyššie štandardy ESG v sektorovom porovnaní - samozrejme, s prihliadnutím na kľúčové ekonomické údaje a ďalšie kritériá vylúčenia.

Všetci tí, ktorí chcú svojimi udržateľnými investíciami dosiahnuť priamy úžitok, by sa mali bližšie pozrieť na impact fondy. Cieľom týchto fondov je nielen dosahovať finančný výnos, ale aj merateľný pozitívny vplyv na životné prostredie alebo spoločnosť.

 

Čo je ešte dôležité zvážiť?

Okrem tried aktív a kritérií udržateľnosti sú pri výbere fondu dôležité aj ďalšie faktory:

Väčšina fondov má distribučný alebo akumulačný variant. Distribučná tranža rozdeľuje každý rok určitú sumu k určitému dátumu, ktorý investičná spoločnosť určuje každý rok nanovo. Táto suma sa potom pripíše na účet investora. Pri akumulačnej tranži sa výnos reinvestuje.

Výnosy z investície do fondu podliehajú zdaneniu.

 

Záver

Výber fondu treba dobre zvážiť - nemusí to však byť veľká prekážka. Kritéria, ako sú triedy aktív, sektory a krajiny, umožňujú zúžiť výber fondov.

 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/what-types-of-funds-are-there/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.