Autor: Anna Erlacher | 3 min. čítania

 

V tomto blogu analyzujeme rôzne druhy rizík, ktoré by ste si mali uvedomiť pred investovaním do fondu. Ukážeme si,  čo by ste mali zvážiť pri rozhodovaní o čase začatia a obdobia investovania.

 

Výnos, bezpečnosť alebo dostupnosť?

Pri investovaní sa investori ocitajú medzi protichodnými prioritami výnosu, bezpečnosti a dostupnosti. Žiaľ, neexistuje investícia s úplnou bezpečnosťou, vysokým výnosom a dostupnosťou za každých okolností. Ako investor musíte robiť kompromisy, aby ste našli tú správnu formu investície. Spravidla platí, že čím vyšší je možný výnos, tým vyššie je očakávané riziko a tým dlhšie je potrebné investičné obdobie.

V nasledujúcom texte sa podrobnejšie pozrieme na možné riziká a investičné obdobie.

 

Aké sú riziká investovania do fondov?

Najdôležitejšou formou rizika, ktorú investori najviac pociťujú, je trhové riziko. Ide o riziko, že investičný fond stratí hodnotu, pretože cena cenných papierov vo fonde bude kolísať.

V závislosti od typu fondu má fond väčšie alebo menšie trhové riziko - akciové fondy majú zvyčajne vyššie trhové riziko ako dlhopisové fondy. Užitočným ukazovateľom na posúdenie tohto rizika môže byť syntetický ukazovateľ rizika a výnosu (SRRI). Tento ukazovateľ je uvedený na stupnici od 1 do 7 v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Ukazuje, aké vysoké boli v minulosti výkyvy ceny podielového fondu. Ďalším ukazovateľom je volatilita, ktorú nájdete v dokumentoch fondu.

V oboch prípadoch platí, že čím vyššie je číslo na stupnici alebo volatilita v percentách, tým vyššie boli výkyvy ceny fondu v minulosti. Aj keď to nevypovedá o budúcich cenových pohyboch, tieto ukazovatele môžu byť pri porovnávaní fondov celkom užitočné, aby ste pochopili, ako veľmi môže investícia kolísať.

Ak investori uprednostňujú fondy, ktoré sa zameriavajú na konkrétne sektory alebo krajiny, do hry vstupujú špecifické sektorové riziká alebo riziká krajín pre tieto oblasti. Napríklad sankcie súvisiace s vojnou na Ukrajine viedli k pozastaveniu obchodovania s fondmi špecializovanými na Rusko.

Riziká v tejto oblasti sú veľmi rôznorodé a sú uvedené v dokumentoch príslušných fondov. Širšie diverzifikované fondy tieto riziká rozkladajú, čo znamená, že v prípade incidentu by ich vplyv nemal byť taký výrazný.

Mnohé fondy investujú široko diverzifikovaným spôsobom, a preto zahŕňajú cenné papiere kótované v rôznych menách. Napríklad globálny akciový fond bude obsahovať akcie z Ameriky (napr. Apple v USD), ale aj akcie z Európy (napr. BMW v EUR) a akcie z Ázie (napr. Sony v JPY). Manažéri fondov často nakupujú akcie v ich miestnej mene. To vedie k dodatočnému menovému riziku. Keďže kolíšu nielen ceny cenných papierov, ale aj výmenné kurzy mien, toto riziko má priamy vplyv na výkonnosť fondu a manažéri fondu ho tiež aktívne riadia. Aj keď investori kupujú podielový list fondu v určitej mene, na Slovensku väčšinou v eurách, neznamená to, že vo fonde neexistuje menové riziko. Akonáhle správcovia fondu investujú do cenných papierov mimo eurozóny, existuje menové riziko.

Ďalším rizikom, ktoré by si mali investori pri investovaní do fondov uvedomiť, je riziko emitenta, ktoré existuje na viacerých úrovniach. V prípade priamych investícií do akcií by sa veľká časť investície stratila, akonáhle by emitent vyhlásil bankrot. Na úrovni fondov sú investori ovplyvnení týmto rizikom rôznymi spôsobmi. Na jednej strane sú fondy osobitným majetkom, ktorý je prísne oddelený od majetku správcovskej spoločnosti, ktorá fond spravuje, alebo od depozitárskej banky, v ktorej sú cenné papiere fondu uložené. Aj v prípade bankrotu správcovskej spoločnosti alebo depozitárskej banky zostávajú osobitné aktíva k dispozícii. Keďže však samotné aktíva fondu sú investované do veľkého počtu priamych investícií, fond naďalej nesie riziko emitenta - aj keď je v porovnaní s priamymi investíciami vďaka diverzifikácii výrazne znížené.

 

Môžem ochrániť svoj majetok pred rizikami?

Stručne povedané - nie. Investovanie je vždy spojené s rizikami. Investičné príležitosti, ktoré sľubujú niečo iné, väčšinou len neuvádzajú riziká. Aj napriek presvedčeniu mnohých ľudí, ukladanie svojich peňazí na sporiaci účet alebo pod matrac tiež nie je úplne bez rizika. Hoci by si mal človek na sporiacom účte držať malé sumy ako „rezervu“ pre nepredvídateľné výdavky alebo likvidné prostriedky dostupné v krátkom čase, pri peniazoch na bežnom účte vstupuje do hry riziko inflácie, pri ktorej peniaze strácajú kúpnu silu. Inflácia sa v posledných rokoch stala opäť citeľnou, a to aj v bežnom živote.

Ako už bolo spomenuté na začiatku, na možný výnos môže mať vplyv aj doba investovania. Vplyv mnohých rizík možno znížiť voľbou primerane dlhého investičného horizontu. Okrem toho často vyvstáva otázka „správneho“ času vstupu na trh, to je však ťažké predvídať. Preto sa odporúča investovať menšie sumy počas dlhšieho obdobia - napr. prostredníctvom pravidelného investovanie s mesačnými platbami od 20 EUR. Tento prístup sa v priebehu rokov osvedčil. Jeho výhodou je, že sa nemusí investovať celý kapitál naraz, a teda aj naskytá sa možnosť lacnejšieho nákupu podielových listov fondu v prípade poklesu cien.

 

„Čas na trhu poráža časovanie trhu“  

Investície do fondov sú spojené s rôznymi rizikami, ktoré sú uvedené v dokumentoch fondu. Pri široko diverzifikovanom, aktívne riadenom  fonde je riadenie rizík s ohľadom na trhy, sektory, krajiny a meny ponechané na skúsených manažérov fondu. Aj keď nemôžu vždy zaručiť nárast hodnoty, riziko investície sa znižuje zodpovedajúcim dlhým investičným obdobím a diverzifikáciou času vstupu.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/understanding-fund-risks-nothing-ventured-nothing-gained/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.