Autor: Gerhard Winzer| 5 min. čítania

 

Globálny rast v prvom štvrťroku bol približne na úrovni potenciálu (približne 2,5 % ročne). Najnovšie predstihové ukazovatele, ako napríklad indexy nákupných manažérov za jún, však poukazujú na spomalenie dynamiky. Čoraz častejšie sa objavujú aj náznaky spomalenia rastu v USA, ktoré boli doteraz hlavným motorom globálneho rastu.

Na druhej strane je pozitívne, že najnovšie inflačné ukazovatele poukazujú na nižšie inflačné tlaky. To zvyšuje priestor pre centrálne banky reagovať na ekonomickú slabosť znížením kľúčových úrokových sadzieb.

Pozitívny rastový impulz vyplývajúci z normalizácie dodávateľských reťazcov, vysokého rozpočtového deficitu v Spojených štátoch, poklesu cien energií v Európe a oživenia v Číne po ukončení lockdownových opatrení sa končí. Rast zároveň tlmí zvyšovanie úrokových sadzieb, t. j. reštriktívnejšia úroková politika. Zvýšila sa aj politická neistota. Pevné trhy práce a rastúca kúpna sila pôsobia podporne - inflácia totiž tradične klesá rýchlejšie ako rast miezd.

 

Index nákupných manažérov - rastúci trend stále pretrváva

Globálny index nákupných manažérov v júni nepokračoval vo svojom rastúcom trende. Po náraste z 50 bodov v októbri 2023 na 53,7 bodu v máji klesol ukazovateľ rastu v júni na 52,9 bodu. Jeho úroveň je však stále vysoká a naznačuje globálny rast mierne nad potenciálom. Jednorazový pokles ešte nie je trendom - na to sú potrebné aspoň tri mesiace klesajúcich údajov -, preto sa dôraz (stále) kladie na rastový trend.

Trochu znepokojujúci je pokles indexu nákupných manažérov eurozóny (z 52,2 na 50,9), ktorý nepotvrdzuje príbeh o čoraz širšom globálnom raste. Eurozóna sa snaží trvalo prekonať fázu stagnácie

 

Rastúca miera nezamestnanosti v USA

V USA zostal rast zamestnanosti v nepoľnohospodárskom sektore silný, keď sa v júni zvýšil o 206 000 osôb. Ostatné ukazovatele trhu práce však boli na slabé. Za povšimnutie stojí najmä ďalší nárast miery nezamestnanosti na 4,1 %. Táto úroveň je však stále nízka. Podľa ekonómky Claudie Sahmovej sa však ukazovateľ recesie ďalej zvýšil (z 0,37 na 0,43). Sahmov indikátor recesie signalizuje začiatok recesie vtedy, keď trojmesačný kĺzavý priemer národnej miery nezamestnanosti vzrastie o 0,50 percentuálneho bodu alebo viac v porovnaní s minimom trojmesačných priemerov za predchádzajúcich 12 mesiacov. Okrem toho ponuky pracovných miest v správe JOLTS vykazujú klesajúci trend, čo naznačuje pokles dopytu. Úroveň inzercie pracovných miest je však stále vysoká a v máji tento ukazovateľ dokonca vzrástol.

 

Po mimoriadne silnom druhom polroku 2023 (tretí štvrťrok: 4,9 %, štvrtý štvrťrok: 3,4 %) sa reálny hospodársky rast v prvom štvrťroku 2024 výrazne spomalil (na 1,4 % ročne). Oslabujúci vývoj na trhu práce podčiarkuje riziká poklesu v druhej polovici roka.

 

Politická neistota v USA

Zvýšila sa aj politická neistota: Po nedávnej televíznej debate medzi prezidentom Joeom Bidenom a Donaldom Trumpom sa šance vyzývateľa výrazne zvýšili. Nacionalistická a populistická agenda pozitívnemu sentimentu prinajmenšom neprospieva. Vo všeobecnosti má takáto politika tlmiaci účinok na rast (menej obchodu a imigrácie) a podporuje infláciu (vyššie clá). Okrem toho sa začala diskusia o možnom odstúpení Joea Bidena z funkcie prezidentského kandidáta.

 

Spolužitie vo Francúzsku

Podľa predvolebných prieskumov by Ľavicová aliancia (Nouveau Front Populaire - NFP) mohla dosiahnuť relatívnu väčšinu vo francúzskom parlamente. Strana stredu prezidenta Emmanuela Macrona je na druhom mieste. Národné zhromaždenie (RN) je podľa prieskumov na treťom mieste. Zvyčajne prezident vymenúva predsedu vlády z najsilnejšej strany, t. j. ľavicovej aliancie. „Spolužitie“ je na spadnutie.

Výsledok volieb má prinajmenšom dva dôsledky. Po prvé, šance na zníženie vysokého rozpočtového deficitu sú nízke. Po druhé, EÚ by mohla skĺznuť zo zoznamu priorít. Integračné sily v EÚ by sa tak mohli oslabiť. Oba tieto faktory majú reťazový účinok na ostatné krajiny EÚ. V Spojenom kráľovstve je podoba hospodárskej a fiškálnej politiky po víťazstve Labouristickej strany nejasná. Zdá sa však, že politika úsporných opatrení je nepravdepodobná.

 

Klesajúca inflácia

V USA ukazovatele inflácie po prudkom náraste v prvých troch mesiacoch tohto roka vykazujú klesajúci trend. Centrálna banka sa pri dosahovaní svojho cieľa zameriava predovšetkým na deflátor výdavkov na osobnú spotrebu (PCE). Po vylúčení volatilných zložiek potravín a energií sa ukazovateľ inflácie v máji zvýšil len o 0,1 % (medziročne o 2,6 %).

Podľa rýchleho odhadu zostala jadrová miera inflácie spotrebiteľských cien v eurozóne v júni na úrovni 2,9 % medziročne. Inflácia zároveň medzimesačne výrazne klesla (o 0,2 %). Inflácia v sektore služieb však zostala na vysokej úrovni 4,1 % medziročne (a 0,3 % medzimesačne).

 

Powellov prejav

V najbližších dňoch budú v centre záujmu dve udalosti. V utorok a v stredu vystúpi predseda Fed-u Jerome Powell so svojimi polročnými prejavmi pred dvoma výbormi amerického Kongresu. Otázkou je, či oslabí, potvrdí alebo posilní očakávania zníženia úrokových sadzieb (po fáze vyčkávania). Vo štvrtok bude zverejnená inflácia spotrebiteľských cien v USA za mesiac jún, ktorá poskytne ďalšie informácie o dynamike inflácie.

 

Záver: priestor pre zníženie kľúčových úrokových sadzieb sa zvýšil

Ekonomická a politická neistota sa zvyšuje. Inflácia v USA a eurozóne klesá. To zvyšuje priestor pre centrálne banky (Fed a Európsku centrálnu banku), aby reagovali na spomalenie hospodárskeho rastu znížením kľúčových úrokových sadzieb.

 

Poznámka: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/signs-of-a-slowdown-more-scope-for-central-banks/

Slovník technických pojmov nájdete na tomto odkaze: https://www.erste-am.sk/sk/amslsp/spoznajte-investovanie/fund-glossary#/glossary/tag/sk.erste.am.slovn.k.a

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.