Autor: Erste AM Investment Division / Erste AM Communications| 5 min. čítania

 

Čo sa deje na trhoch? V našom Investičnom pohľade odborníci z nášho investičného oddelenia pravidelne poskytujú informácie o aktuálnom dianí na trhu a svoj názor na rôzne triedy aktív.

Poznámka: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Upozorňujeme, že investícia do cenných papierov so sebou okrem opísaných príležitostí prináša aj riziká.

 

Ekonomický výhľad

Globálny rast je na úrovni potenciálu. Hnacie sily rastu majú širší základ: Mierne spomalenie v USA, návrat k rastu v Európe. Pokiaľ ide o infláciu, klesajúci trend z minulého roka nepokračuje rovnakým tempom od začiatku roka. Odolnosť rastu a pretrvávajúca inflácia znižujú priestor na znižovanie kľúčových úrokových sadzieb. Finančné prostredie napriek tomu zostáva konštruktívne.

Jastrabie alebo holubičie centrálne banky? Príliš skoré alebo príliš výrazné zníženie úrokových sadzieb by mohlo vyvolať druhú vlnu inflácie a bubliny cien aktív, ako aj následné zvyšovanie úrokových sadzieb. Príliš neskoré alebo príliš nízke zníženie sadzieb by mohlo neprimerane oslabiť hospodársku aktivitu (vyvolať recesiu). Najpravdepodobnejší scenár: centrálne banky ostanú jastrabie.

Scenáre:

1. Bez pristátia: Odolnosť rastu a pretrvávajúca inflácia obmedzujú možnosti zníženia kľúčových úrokových sadzieb. Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 60 %.

2. Mäkké pristátie: Dezinflačný trend pokračuje. Inflačný cieľ sa v strednodobom horizonte dosiahne. Kľúčové úrokové sadzby na rozvinutých trhoch sa môžu výrazne znížiť. Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 20 %.

3. Tvrdé pristátie: Prostredie menovej politiky zostáva príliš dlho reštriktívne. Úverové podmienky sa ďalej sprísňujú a dlhové zaťaženie sa zvyšuje. Očakávania zníženia kľúčovej úrokovej sadzby ocenené trhom ďalej klesajú. To by zhoršilo finančné prostredie (finančné podmienky). V prípade zrýchlenia inflácie by sa centrálne banky mohli dokonca dostať pod tlak na zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb. Pravdepodobnosť podľa nášho názoru: 20 %.

 

Triedy aktív

V súlade s celkovou ekonomickou situáciou zachovávame našu dynamickú pozíciu. Potenciálna volatilita v letných mesiacoch, často spôsobená nižšou likviditou, nás vzhľadom na ekonomickú situáciu netrápi.

Naša akciová alokácia zostáva neutrálna, čo sa týka dlhopisov, preferuje segment s vysokým výnosom. V záujme zachovania rovnováhy portfólia zvyšujeme alokáciu do európskych podnikových dlhopisov s vysokým výnosom a európskych štátnych dlhopisov (len v niektorých našich portfóliách) na úkor peňažného trhu, čo vedie k miernemu zvýšeniu durácie portfólia. Portfólio zostáva dynamické a zároveň široko diverzifikované.

 

Poznámka: Portfóliové pozície fondov zverejnené v tomto dokumente vychádzajú z vývoja na trhu k 1.7.2024. V súvislosti s aktívnou správou sa uvedené portfóliové pozície môžu kedykoľvek zmeniť. Upozorňujeme, že investícia do cenných papierov so sebou prináša okrem opísaných príležitostí aj riziká.

 

Akcie

Dobrý stav americkej ekonomiky, pozitívne revízie ziskov z výsledkovej sezóny za 1. štvrťrok a znížené obavy z dlhopisových výnosov vytvorili v júni priaznivé prostredie pre akcie. V dôsledku toho zachovávame neutrálnu váhu akcií, pričom v našom rozdelení nedošlo k žiadnym zmenám.

Uznávame, že súčasné ocenenie akcií si vyžaduje opatrný postoj, keďže mnohé indexy dosahujú nové historické maximá. Preto uprednostňujeme neutrálnu pozíciu vo väčšine regiónov. Naša stratégia zahŕňa nadváženú pozíciu v regióne EMEA a Latinskej Ameriky, ktorá je vyvážená zníženou expozíciou v Ázii (okrem Japonska), kde vidíme menší potenciál rastu. Celkovo si zachovávame neutrálnu alokáciu do rozvíjajúcich sa trhov.

Z hľadiska sektorov máme jednu aktívnu stávku: sektor zdravotnej starostlivosti v USA. Defenzívne vlastnosti sektora zdravotnej starostlivosti považujeme za atraktívne, pretože by tento sektor mohol dosahovať dobré výsledky pri rôznych trhových scenároch.

 

Štátne dlhopisy

Výnosy sa v máji mierne znížili v dôsledku slabšieho hospodárskeho rastu v USA, než sa očakávalo, a údajov o inflácii, ktoré boli v súlade s prognózami. Trhové prostredie je teraz vyváženejšie vďaka nedávnym opatreniam a vyhláseniam centrálnych bánk. Hlavnými faktormi, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú výnosy, sú očakávania úrokových sadzieb a hospodársky výhľad. Na trh by však mohli vplývať aj geopolitické udalosti a nadchádzajúce voľby ako napríklad neočakávaná výzva prezidenta Macrona na predčasné voľby.

Vzhľadom na to, že júnové zníženie sadzieb ECB už prebehlo, budúci vývoj sadzieb je menej predvídateľný a bude do veľkej miery závisieť od prichádzajúcich údajov. Hospodársky rast v Európe sa po piatich štvrťrokoch stagnácie zrýchľuje, čo naznačujú aj zlepšujúce sa indexy PMI. Celková hospodárska aktivita však zostáva relatívne utlmená. Mierne sme zvýšili svoje pozície v európskych štátnych dlhopisoch, najmä v portfóliách, v ktorých boli alokácie na peňažnom trhu významné.

 

Podnikové dlhopisy

V júni sme zvýšili alokáciu do podnikových dlhopisov, najmä do európskych dlhopisov s vysokým výnosom, na úkor nástrojov peňažného trhu. Toto rozhodnutie podporuje niekoľko faktorov:

  • Napriek tomu, že spready sa v dôsledku rastúcich sadzieb zúžili, výnosy zostávajú od decembra na úrovni približne 6,75 %, čo zabezpečuje stabilitu portfólia.
  • Dopyt zostáva silný a čistá ponuka je obmedzená.
  • Odolnosť: Hoci miera zlyhania (bankrot) môže zostať mierne zvýšená v dôsledku početnej skupiny problémových klientov, prístup ku kapitálu pomáha tieto riziká zmierňovať.
  • Európska ekonomika zažíva cyklický vzostup, čo podporuje niektoré ukazovatele podnikových dlhopisov. Rast ziskov podnikov pomáha kompenzovať rastúce úrokové náklady.

Celkovo v rámci sektora podnikových dlhopisov uprednostňujeme európske a ázijské dlhopisy s vysokým výnosom pred dlhopismi investičného stupňa. Táto preferencia vyplýva z ich kratšej durácie, atraktívnych celkových výnosov, priaznivých fundamentálnych a technických ukazovateľov, ako aj zo silného momenta.

 

Peňažný trh

V júni sme uzavreli našu nadváženú pozíciu v nástrojoch peňažného trhu a zaujali sme negatívny postoj. Keďže ECB začína svoj cyklus znižovania sadzieb, peňažné trhy strácajú na príťažlivosti v dôsledku nižšieho úrokového potenciálu.

 

Komodity

Zlato nakrátko prekročilo hranicu 2 400 USD a potom sa skonsolidovalo na úrovni 2 300 USD. Vzhľadom na jeho úlohu diverzifikátora portfólia sme zlato nadvážili. Náš postoj k energetickým a priemyselným kovom zostáva neutrálny. OPEC+ znížil svoju disciplínu v oblasti produkčných kvót. Rozdielne break-even ceny medzi krajinami OPEC+ však ovplyvňujú úroveň produkcie, čo vytvára tlak na ceny ropy. Solídny globálny hospodársky rast by mal zabrániť výraznému prepadu dopytu.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/investment-view/

Slovník technických pojmov nájdete na tomto odkaze: https://www.erste-am.sk/sk/amslsp/spoznajte-investovanie/fund-glossary#/glossary/tag/sk.erste.am.slovn.k.a

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.