Dňa 17. februára 2016 prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení TOP FOND Slovakia 2015. Projekt je každoročne organizovaný vydavateľstvom MAFRA Slovakia a Slovenskou asociáciou správcovských spoločností. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa pomeru výkonnosti a rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2015 sa stal fond SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. s celkovými celoročnými predajmi 121,6 mil. EUR.

Ďalším oceneným fondom správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. v kategórii fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii eurové dlhopisové fondy SPORO Eurový dlhopisový fond.