Aktuálna výška pravidelného výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov, o. p. f.  za obdobie od 11.5. 2015 do 1.4.2016 je 2,5% p.a.