S účinnosťou od 29. apríla 2016 správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. rozhodla o zmene investičnej stratégie a názve podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.. Nový názov fondu je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. .