Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vyplatí podielnikom fondu do 7 kalendárnych dní odo dňa výpočtu výšky pravidelného výnosu, výnos za obdobie 2.4.2016 – 1.4.2017 vo výške 2,5 % z počiatočnej hodnoty podielových listov fondu - Privátny fond pravidelných výnosov.