Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vyplatí k 15. júnu 2017 podielnikom fondu do 7 kalendárnych dní odo dňa výpočtu výšky pravidelného výnosu, výnos  vo výške 1,5% z počiatočnej hodnoty podielových listov fondu - Privátny fond pravidelných výnosov 3.