Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vyplatí k 1. aprílu  2018 podielnikom fondu do 5 kalendárnych dní odo dňa výpočtu výšky pravidelného výnosu, výnos  vo výške 2,5 % z počiatočnej hodnoty podielových listov fondu - Privátny fond pravidelných výnosov za obdobie 2.4.2017 - 1.4.2018.