S účinnosťou 06. júla 2018 sa mení nazov fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. na: Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f.