Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vypočítal výnos k 31. augustu 2018 vo výške 0,722% z počiatočnej hodnoty podielových listov fondu - Erste Private Banking Conservative a bude vyplatený podielnikom fondu do 14 kalendárnych dní odo dňa výpočtu výšky pravidelného výnosu.