Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset  Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Erste Private Banking Conservative, o.p.f. k 31.8.2019 je 0,000294 EUR na 1 podiel, čo zodpovedá zhodnoteniu fondu vo výške 2,94 % v období od 3.9.2018 do 30.8.2019.