2019 3 SEP
Novinky Informácia k výplate pravidelného výnosu fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Erste Private Banking Conservative, o. p. f.

Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset  Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Erste Private Banking Conservative, o.p.f. k 31.8.2019 je 0,000294 EUR na 1 podiel, čo zodpovedá zhodnoteniu fondu vo výške 2,94 % v období od 3.9.2018 do 30.8.2019.