Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset  Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Global Renta, o.p.f. k 30.9.2019 je 0,0001 eur na 1 podiel, čo zodpovedá zhodnoteniu fondu vo výške 1 %.