2019 30 SEP
Novinky Informácia k výplate pravidelného výnosu fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Global Renta, o. p. f.

Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset  Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Global Renta, o.p.f. k 30.9.2019 je 0,0001 eur na 1 podiel, čo zodpovedá zhodnoteniu fondu vo výške 1 %.