Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vyplatí k 30. septembru 2020 podielnikom fondu do 14 kalendárnych dní odo dňa výpočtu výšky pravidelného výnosu, výnos vo výške 1,0 % z počiatočnej hodnoty podielových listov fondu - Global Renta.