Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ERSTE Realtiná Renta, o. p. f. k 30. 11. 2020 je 0,003571 EUR na 1 podiel, čo zodpovedá zhodnoteniu fondu vo výške 0,3571 % v období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.