S účinnosťou 1. decembra 2020, predstavenstvo spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol., a. s., schválilo zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov pre všetky spravované fondy.

Hlavnou zmenou je časový moment Obchodného dňa pre určenie hodnoty podielového listu (cut off time), ktorý sa mení zo 14:00 hod. na 23:59:59 hod.

Bez ohľadu na čas zadania pokynu na nákup/predaj podielových listov, v rámci jedného obchodného dňa, bude hodnota jedného podielu rovnaká.