Aktuálna výška pravidelného výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond pravidelných výnosov, o. p. f. za obdobie od 2.4.2019 do 1.4.2020 je 0,0 %.