Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., zrušila k 11. 5. 2020 zberný fond s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond pravidelných výnosov, o. p. f.

Dôvodom zrušenia zberného fondu je skutočnosť, že v majetku fondu sa nachádzal hlavný fond s názvom ESPA CORPORATE BASKET 2020, ktorý bol vytvorený na dobu určitú, a to do 11. 5. 2020.

Fond počas piatich rokov vyplatil nasledovné ročné výnosy:

*Vyplatený výnos 2,5 % p. a. od vzniku fondu 11. 5. 2015.

  • Výška vyplácaného podielu na majetku fondu: 0,031428 EUR
  • Termín vyplatenia: 21. 5. 2020

 

Archív dokumenov

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde

2019 PDF (1 MB)
2018 PDF (3 MB)
2017 PDF (1 MB)
2016 PDF (2 MB)
2015 PDF (2 MB)
2014 PDF (2 MB)