Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., zrušila k 11. 5. 2020 zberný fond s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond pravidelných výnosov, o. p. f.

Dôvodom zrušenia zberného fondu je skutočnosť, že v majetku fondu sa nachádzal hlavný fond s názvom ESPA CORPORATE BASKET 2020, ktorý bol vytvorený na dobu určitú, a to do 11. 5. 2020.

Fond počas piatich rokov vyplatil nasledovné ročné výnosy:

Dátum vyplatenia

Výška ročného výnosu

1. 4. 2016

2,23 %*

3. 4. 2017

2,5 %

3. 4. 2018

2,5 %

1. 4. 2019

0,5 %

1. 4. 2020

0,0 %

*Vyplatený výnos 2,5 % p. a. od vzniku fondu 11. 5. 2015.

  • Výška vyplácaného podielu na majetku fondu: 0,031428 EUR
  • Termín vyplatenia: 21. 5. 2020