Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vyplatí k 15. júnu 2020 podielnikom fondu do 14 kalendárnych dní odo dňa výpočtu výšky pravidelného výnosu, výnos vo výške 1,5 % z počiatočnej hodnoty podielových listov fondu - Privátny fond pravidelných výnosov 3.