Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu kľúčových informácií pre investorov fondov Euro Plus Fond, Globálny akciový fond, Fond maximalizovaných výnosov, Inštitucionálny I1, s účinnosťou od 9. júla 2020.

Dôvodom zmeny je úprava ukazovateľa rizík a výnosov (SRRI).

Aktuálne znenie dokumentov

Euro Plus Fond
Globálny akciový fond
Fond maximalizovaných výnosov
Inštitucionálny I1