Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ERSTE Realitná Renta, o. p. f. k 30. 11. 2021 je 0,012563 Eur na 1 podiel.