Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., (ďalej aj „AM SLSP“), rozhodla o zrušení fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond krátkodobých investícií, o. p. f., (ďalej aj „Fond“), k 15. decembru 2021.

Dôvodom zrušenia je skutočnosť, že čistá hodnota majetku vo Fonde je z dlhodobého hľadiska na nízkej úrovni, z čoho vyplýva nižšia efektívnosť riadenia investícií v majetku. Správcovská spoločnosť AM SLSP po analyzovaní aktuálnych podmienok na finančných trhoch a zloženia majetku vo Fonde rozhodla, že Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond krátkodobých investícií, o. p. f. zruší.

Zrušenie znamená, že podielnikom po skončení likvidácie bude vyplatený zostávajúci podiel na majetku Fondu, ktorý sa určí po speňažení celého majetku Fondu a úhrade všetkých nákladov na zrušenie. Príslušná suma vo výške zostávajúceho podielu bude jednotlivým podielnikom uhradená na ich peňažný účet v Slovenskej sporiteľni, ktorý je priradený k investícii do tohto Fondu.

Podielnici Fondu, ktorí nepožiadajú o vyplatenie podielových listov Fondu do 15. decembra 2021, budú mať možnosť investovať do iných podielových fondov spravovaných AM SLSP do 31. januára 2022 so 100% zľavou zo vstupného poplatku. Investície je možne zrealizovať online cez Georgea alebo v pobočke Slovenskej sporiteľne.

Archív dokumenov

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde

2019 PDF (883 KB)
2018 PDF (2 MB)
2017 PDF (1 MB)
2016 PDF (2 MB)