S účinnosťou 28. decembra 2021, predstavenstvo spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol., a. s., schválilo zmenu predajných prospektov pre všetky spravované fondy. S rovnakou účinnosťou bol zmenený aj štatút fondu AM SLSP Globálny akciový fond.

Hlavnou zmenou je zmena názvu fondu AM SLSP Globálny akciový fond na AM SLSP Fond budúcnosti.